Protokół nr XXXVIII/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2017 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1515

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła XXXVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, gości, radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Bogusław Buksak                   - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Damian Kandefer                  -  nieobecność usprawiedliwiona
3.    Maciej Turoń                          - nieobecność usprawiedliwiona

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XXXVI/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20.06.2017 r. i nr XXXVII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7.07.2017r.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok,
c)    zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
d)    określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa – Zdrój
w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Burmistrz Miasta głosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji – pkt.4 podpunkt e) – projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola. Poinformował, że skierował do Przewodniczącej Rady stosowne pismo w tej sprawie.
Radna M.Midor – Burak zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad oświadczenia dotyczącego sprostowania do protokołu nr XXXV/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24.05.2017 r. Proponuje o wprowadzenie w/w oświadczenia jako punkt 3 porządku obrad.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do pkt. 4 porządku obrad jako podpunkt e projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  12 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej M.Midor - Burak o wprowadzenie do porządku obrad Oświadczenia jako pkt. 3.
Przed przystąpieniem do głosowania radna E. Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem czego ten punkt dotyczy.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radna M.Midor-Burak wyjaśniała, że chodzi o oświadczenie, które będzie sprostowaniem do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.05.2017r.
Głos zabrała radna M.Midor-Burak stwierdzając, że sesja z 24.05.2017r. była to sesja zwołana w trybie natychmiastowym, praktycznie z dnia na dzień, co uniemożliwiło znacznej grupie radnych obecność. Obecnych było 8 radnych. Jak się okazało nie było potrzeby zwołania sesji w takim trybie, czego dowiedziała się z ust pracowników Urzędu Miasta. Sprostowanie do protokołu nie dotyczy samego protokołu. Został on przyjęty na ostatniej sesji. Chodzi o niepodważenie protokołu jako takiego, ale
o sprostowanie treści. Radna uważa, że pewne informacje, które zapadają a nie są oparte na faktach należy prostować na bieżąco, aby nie tworzyć w protokołach przekłamań. Są to ważne dokumenty
o znaczeniu zarówno historycznym, jak również dokumentalnym.
Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny, który stwierdził, że albo coś jest oświadczeniem zawierającym prośbę o sprostowanie protokołu albo nie. To radni decydują ostatecznie o kształcie porządku obrad. Niemniej nawet, jeżeli nie zostanie to wprowadzone do porządku obrad, nie ma to znaczenia, ponieważ to jest punkt poświęcony składaniu oświadczeń, w którym można to złożyć. Jeśli radni chcą zrobić wyjątek, to należy założyć, że w przyszłości każdy, kto będzie chciał złożyć jakieś oświadczenie będzie oczekiwał od Rady wprowadzenie go do porządku obrad, co nie zabrania mu złożenia tego oświadczenie w kolejnym punkcie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w porządku obrad nie ma punktu dot. składania oświadczeń jest natomiast punkt wolne wnioski – zapytania. W tym punkcie byłoby miejsce na złożenie tego oświadczenia.
Radca prawny stwierdził, że protokół z sesji z dnia 24.-5.2017r. został przyjęty bez uwag. Ten dokument ma nie tylko wartość historyczną. Jest to dokument urzędowy. Potwierdza przebieg pracy organu kolegialnego jakim jest rada miejska. Jeśli został przyjęty w takim kształcie, to ktokolwiek o niego poprosi z zewnętrznych instytucji publicznych i będzie chciał weryfikować przebieg, to jest to jedyny oficjalny dokument. Ważne jest to, co zawiera treść oświadczenia radnej. Jeśli jest to wniosek
o sprostowanie to nie wie jak zostanie on rozpoznany w kontekście tego, że protokół został przyjęty. Radna może oceniać ten protokół, ma takie prawo.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że będzie się upierała o przyjęcie tego w tym punkcie, ponieważ sprawa dotyczy protokołu. Nie podważa treści protokołu w sensie tego, czy takie czy inne słowa padły w protokole. Obejrzała nagranie audiowizualne. Podważa wiarygodność tego, co tam się znalazło. Jak powiedział radca prawny ma to znaczenie historyczne, dokumentalne. Czasami ktoś może dać wiarę temu, co jest napisane a nie jest zgodne z prawdą. Powinno dać się rademu możliwość sprostowania pewnych uwag. Jeżeli w protokole będzie napisane coś, co jest nieprawdą, i nie da się możliwości wyczyszczenia tego, to za kilka lat ktoś da wiarę temu co jest nieprawdą. Radna oczekuje ochrony swojego imienia, sprostowania tego. Nalega i prosi Radę o zrozumienie, wprowadzenie oświadczenia do porządku obrad.
Radny W.Gucz stwierdził, że nie kwestionuje oświadczenia radnej. Każdy radny może oświadczenie złożyć. Jednak uważa, że jeżeli ma głosować nad oświadczeniem to musi je przeczytać. W związku
z tym proponuje, aby oświadczenie było rozpatrywane w punkcie wolne wnioski – zapytania.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że nad tym oświadczeniem nie trzeba głosować. Jest to sprostowanie. Prosi o włączenie tego oświadczenia jako załącznika do protokołu z sesji z dnia 24.05.2017r. i 30.08.2017r. Jest to oświadczenie, które nie ma mocy wiążącej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie jako punkt 3  porządku obrad oświadczenia radnej M.Midor-Burak.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   -  7 radnych
przeciw było         -  5 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Kieca, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXXVIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.08.2017 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radna M.Midor-Burak odczytała oświadczenie dotyczące zapisów w protokole nr XXXV/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24.05.2017 r. oraz nagraniu audiowizualnym. Radna zawnioskowała o włączenie w/w oświadczenia jako załącznik do protokołu z sesji z dnia 24.05.2017r. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna E.Marecka Szydło w nawiązaniu do oczytanego oświadczenia radnej M.Midor-Burak stwierdziła, że to, że lista obecności na sesji została podpisana na początku nie świadczy o tym, że radny jest na sesji do końca. Mówiła o tym wielokrotnie i sprawdziła to. Licząc sesje z bieżącego roku – 17.02., 06.03., 27.03., 27.04., 24.05. - są to sesje, z których radna wyszła przed ich zakończeniem. Są to fakty wynikające z protokołów. Bardzo często mieszkańcy czekają, aby porozmawiać. Poinformowała również, że radna M.Midor-Burak sama stwierdziła, że dla Niej sesja kończy się w momencie kiedy zaczyna się punkt - wolne wnioski, zapytania.
Głos zabrał Burmistrz Miasta zwrócił się do radnej M.Midor-Burak z prośbą, aby nie wyjmowała
z kontekstu jego zdania oraz żeby radna przesłuchała nagranie i usłyszała sens jego wypowiedzi. Stwierdził, że sam sięgnął o nagrania.
Radny M.Olejarz odnosząc się do odczytanego oświadczenia stwierdził, że nie wyssał sobie tego z palca. Na tą sytuację jest dokument, który radna M.Midor-Burak złożyła na ręce Burmistrza Miasta – chodziło o firmę Geotrans i rekultywację byłego wysypiska odpadów. Radna wnosiła do porządku obrad oświadczenie o tym, że ma wątpliwości co do firmy, która to wykonuje i co do pieniędzy. Budziło to wątpliwości radnej o to, że obawia się czy tam nie zachodzą jakieś malwersacje finansowe.
Radna A.Mróz zwróciła się z prośbą, aby radni skupili się nad uchwałami, ponieważ wraz z radną J.M.Fabrycką muszą opuścić salę narad o godz. 15.30 co zgłaszała Przewodniczącej Rady.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że oświadczenie radnej M.Midor-Burak będzie załącznikiem do protokołu z dzisiejszej sesji. Oświadczenie nie może być załącznikiem do protokołu z 24.05.2017.r ponieważ protokół ten został już zatwierdzony.
Obrad sesji zakłócił pan L.Nakoneczny.
Przewodnicząca Rady poprosiła w/w, aby nie zabierał głosu bez jego udzielania oraz zwróciła się do radcy prawnego z pytaniem, czy odczytane przez radną oświadczenie może być załącznikiem do protokołu z dzisiejszej sesji i z sesji, która odbyła się 24.05.2017r.
Pan W.Mrozek – radca prawny stwierdził, że oświadczenie zostało włączone do porządku obrad, stanowi wyłącznie załącznik do dokumentu urzędowego jakim będzie protokół z sesji z dnia 30.08.2017r. Nic więcej. Jest to oświadczenie, nie sprostowanie. Gdyby było to sprostowanie Rada musiałaby podjąć decyzję, że prostuje jakiś fragment wypowiedzi. Wtedy ewentualnie  takie sprostowanie stanowiłoby załącznik do tamtego protokołu, ale dzieje się to na następnej sesji. Jest to jego opinia, a jaka będzie decyzja decyduje Przewodnicząca Rady.
Głos zabrała radna M.Midor-Burak, która stwierdziła, że nalega, aby włączyć to oświadczenie jako załącznik do dwóch protokołów. Protokół z 24.05.2017r. narusza jej dobre imię i nie daje jej możliwości ustosunkowania się do rzeczy, które były poza faktami. Nigdy nie mówiła o żadnych malwersacjach.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnej z pytaniem, czy jest to Jej wniosek formalny.
Radna M.Midor-Burak potwierdziła, że jest to wniosek formalny.
W związku z tym Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy Rada może przyjąć wniosek formalny, że przyjmuje oświadczenie radnej do protokołu z 24.05.2017r.
Radca prawny stwierdził, że protokół z sesji z 24.05.2017r. został przegłosowany, ma określną treść łącznie z załącznikami, które ewentualnie Rada chciała wówczas załączyć jako integralną część protokołu.
Kolejny raz pan L. Nakoneczy zabierał głos zakłócając obrady.
Przewodnicząca Rady poinformowała w/w, że jeżeli będzie kolejny raz zakłócał obrady będzie zmuszona usunąć Go z sali obrad. Jest to kolejna sesja kiedy utrudnia prace radnym. Poprosiła
o niezabieranie głosu bez jego udzielenia.
Radca prawny stwierdził, że jeżeli oświadczenie ma być załącznikiem do protokołu z sesji z dnia 24.05.2017r. to w treści tego protokołu musi być to literalnie zapisane. Trzeba by było zmodyfikować dokument, który podpisany jest już przez Przewodniczącą Rady i który został zamieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej jako oficjalny dokument urzędowy, o którego treści decyduje Rada
w momencie jego przyjęcia. W momencie kiedy protokół jest przyjmowany radni dyskutują i decydują, które fragmenty usunąć, poprawić, zmienić bądź też które wyjaśnić. Jednakże dzieje się to najpóźniej w momencie kiedy radni zgodnie ze Statutem decydują o przyjęciu protokołu. Oświadczenie radnej może stanowić załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji, gdzie będzie zapisane „załącznikiem do niniejszego protokołu jest oświadczenie zgłoszone przez radną….”. Takiej formuły nie można wprowadzić do protokołu z 24.05.2017r.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji, kiedy radni będą mieli protokół przed sobą, pochylić się nad włączeniem tego oświadczenia do protokołu z sesji
z 24.05.2017r.
Radni zwrócili się do Przewodniczącej Rady z pytaniem w jaki sposób?
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że poprzez wprowadzenie sprostowania tak, jak zaproponował radca prawny.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że z wypowiedzi radcy prawnego zrozumiała, że  można to zrobić przed przyjęciem przez Radę protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że ona zrozumiała, że każdym momencie można wprowadzać sprostowania do protokołów.
Radca prawny wyjaśnił, że najpóźniejszy termin zgodnie ze Statutem to  termin, kiedy Rada przyjmuje protokół.
Przewodnicząca Rady zwracając się do radcy prawnego zauważyła, iż stwierdził On, że jest to Jego opinia.
Radca prawny stwierdził, że czyta statut. Jest to jego opinia a jak Przewodnicząca Rady z tym postąpi to jest inna sprawa.
Burmistrz Miasta stwierdził, że za chwilę pojawią się kolejne oświadczenia radnych. Prosi radnych, aby nie popadać w skrajności.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że każdy radny ma prawo złożenia oświadczenia.
Radna A.Mróz zgłosiła, wniosek, aby wszelkie oświadczenia składane były w punkcie wolne wnioski – zapytania.

Ad.4)

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do protokołu XXXVI/17 z dnia 20.06.2017 r. radni nie wnieśli żadnych uwag, natomiast do protokołu nr XXXVII/17 z dnia 7.07.2017r. pojawiały się dzisiaj dwie uwagi zgłoszone przez radną M.Midror-Burak. Są one dość obszerne i nie było czasu, aby radnych z nimi zapoznać. W związku z tym Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek, aby w porządku obrad wycofać przyjęcie protokołu nr XXXVII/17 z dnia 7.07.2017r. po to, aby pochylić się na zgłoszonymi uwagami. Statut Gminy mówi, że przewodnicząca i protokolant muszą przesłuchać nagrania z sesji, żeby zgłoszone uwagi uwzględnić bądź nie uwzględnić.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad przyjęcie protokołu nr XXXVII/17 z sesji rady Miejskiej z dnia 7.07.2017r.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  12 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXXVI/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20.06.2017 r.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było       -  10 radnych
wstrzymało się  - 2 radnych

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: M.Kieca, M.Midor-Burak.

Protokół nr XXXVI/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.06.2017 r.  został przyjęty większością głosów.

Ad.5)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2017-2025 dokonuje się następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2017 do aktualnej korekty budżetu,
2)    wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dla roku 2018,
3)    wprowadza się nowe przedsięwzięcia  „Kreatywna szkoła – nowoczesna szkoła” z limitem zobowiązań w kwocie 484.089,00 zł i limitem wydatków w 2017r. w kwocie 331.566,00 zł i w 2018 r. w kwocie 152.523,00 zł,
4)    zmiana limitów wydatków dla projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój” poprzez zwiększenie limitu o 25.000 zł w 2017 roku, zmniejszenie limitu o 25.000 zł w 2018 roku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      12 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVIII/220/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 207.710,00 zł. oraz przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Dochody:
-    dział 600 – wykreśla się dochody w kwocie 89.063,00 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 – ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju” (zadanie realizowane będzie przez Dolnośląską Dyrekcję Dróg i Kolei z 50% dofinansowaniem z budżetu gminy Kudowa-Zdrój).
-    dział 801 – z związku z przyznaniem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu np. „Kreatywna szkoła – nowoczesna szkoła” wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 296.773,00 zł.
Wydatki:
-    dział 600 – wykreśla się wydatki w kwocie 119.393,00 zł na realizację zadania pn. „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 – ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju” (zadanie realizowane będzie przez Dolnośląską Dyrekcję Dróg i Kolei z 50% dofinansowaniem z budżetu gminy Kudowa-Zdrój). Zwiększa się o 30.330,00 zł wydatki na naprawy dróg gminnych w zakresie remontów kanalizacji deszczowej i napraw dróg asfaltowych (pobocze ul. Słone).
-    dział 630 – wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie wspólnej strony internetowej www w ramach projektu pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” (przeniesienie wydatków z 2018 roku).
-    dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Tuchola na zakup sprzętu do usuwania skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11.08 2017 roku.
-    -dział 801 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 331.566,00 zł na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna szkoła”, który będzie realizowany w 2 szkołach podstawowych
i gimnazjum w tym: wydatki na przeprowadzenie zajęć rozwijających i wyrównawczych - 83.610,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 150.553,00 zł, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – 29.280,00 zł, koszty pośrednie (nadzór i rozliczenie projektu) – 68.123,00 zł. Zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych o 28.840,00 zł (zmniejszenie do faktycznego wykonania). Zmniejsza się o 5.953,00 zł wydatki Zespołu Szkół Publicznych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na remont dachu budynku szkolnego przy ul. Słone 72.
-    dział 852 – zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (mniejsze niż planowano zapotrzebowanie).
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     12  radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVIII/221/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Wprowadzone zmiany umożliwią:

  • udzielenie dotacji do zadań rozpoczętych lub zrealizowanych od momentu obowiązywania uchwały Nr XXXIII/187/2017 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa – Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa – Zdrój”.
  • wykorzystania w pełni środków w wysokości 2.700,00 zł poprzez podniesienie progu dotacji do 50% kwalifikowanych kosztów związanych z likwidacją niskosprawnych kotłów węglowych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     12  radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVIII/222/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa – Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że istnieje jeszcze możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie  likwidacji niskiej emisji. Wobec tego proponuje się przyjęcie uchwały, aby mieszkańcy gminy i gmina Kudowa mogli  skorzystać z tych zewnętrznych źródeł finansowania. Dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w proponowanych zasadach przyznawania dotacji będzie realizowane w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy Kudowa – Zdrój oraz z formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością umorzenia części kapitału do wysokości 70 %.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa – Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      12 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa – Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola

Projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -       12 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemienek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXVIII/224/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola została podjęta jednogłośnie.

Ad.5)

Radny W.Duś zwrócił do Burmistrza Miasta się z pytaniem kiedy zostanie zakończona inwestycja dot. budowy ścieżki. Ponadto zwrócił się z wnioskiem  o  zapoznanie radnych z wynikiem finansowym spółki z o.o. Basen Wodny Świat na najbliższym posiedzeniu wspólnym komisji.
Burmistrz Miasta poinformował, że odbyło się spotkanie dot. ścieżki edukacyjnej, na którym  podany był termin zakończenia inwestycji ścieżka edukacyjna.
Pan H.Urbanowski poinformował, że odbiór odbędzie się w pierwszych tygodniach września.
Radny W.Duś zwrócil się z wnioskiem, aby takie informacje były przekazywane radnym na wspólnym posiedzeniu komisji, ponieważ nie wszyscy radni są członkami komisji gospodarczo-ekonomicznej.
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o zapoznanie radnych ze sprawozdaniem finansowym spółki z o.o. Basen Wodny Świat oraz spółki
z o.o. KZWiK. Na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji pisemna informacja zostanie radnym przedstawiona.
Radny M.Kieca zwrócił się prośbą o ustalenie pierwszeństwa na krzyżówkach ul. Słone - wszystkie boczne ulice jadąc od centrum w kierunku Słonego. Wnioskuje o sprawdzenie stanu faktycznego
i ustawienie odpowiednich znaków.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu G.Krupskiemu, który poinformował, że wraz z małżonką skierowali pismo do Rady Miejskiej z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sytuacji w jakiej się znaleźli. Sprawa dotyczy budynku usługowego wybudowanego przy ul. Zdrojowej i zamknięcia tej sprawy – chodzi o sprzedaż nieruchomości. 6 kwietnia br. w Sądzie Rejonowym sprawa zakończyła się wyrokiem dla nich korzystnym. Urząd Miasta czy radca prawny próbują się mało skutecznie odwołać od tego wyroku. Jego zdaniem jeżeli komuś zależy na tym, aby dla siebie uzyskać korzystną opinię Sądu, to dąży do tego, aby zrobić to jak najszybciej. Działania radcy prawnego wskazują, że wszystko odwleka się
w czasie. Wyrok był w kwietniu jest już wrzesień, a sprawa nie ruszyła z miejsca. Jakieś dokumenty zostały złożone, ale są do nich formalne zastrzeżenia. Sprawa się odwleka nie wiadomo dlaczego. W/w zwrócił się z prośbą, aby zająć się tą sprawą w miarę możliwości. Jest wyrok nakazujący gminie sfinalizowanie tej sprawy. Skoro gmina ma zastrzeżenia dot. wyroku czy ma szanse na zmianę wyroku Sądu to dlaczego to tak długo trwa? Prosi, aby radni spróbowali wpłynąć na to, żeby zrealizować wyrok Sądu, albo przyspieszyć działania radcy prawnego, aby sprawa miała dalszy ciąg.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w pismo zostało jej wręczone osobiście i zostało odczytane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28.08.2017 r.
Głos zabrał Burmistrz Miasta poinformował, że nie otrzymał tego pisma i trudno mu się ustosunkować.
Pan G.Krupski poinformował, że nie skierował tego pisma do Burmistrza Miasta, ponieważ już kilkakrotnie rozmawiał wraz z żoną z Burmistrzem i w tej sprawie nie ma dobrej woli z Jego strony. Dlatego też zwrócił się z pismem do Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta poinformował, że w/w wyrok jest nieprawomocny. Ponadto państwo Kaszkowiak mają wieloletnią umowę dzierżawy i nic Im się nie zabiera. Zwrócił się do pana G.Kaszkowiaka
z pytaniem czy ktoś obiecywał Im sprzedaż.
Pan G.Kaszkowiak stwierdził, że Burmistrz Miasta wie, że był przygotowany protokół rokowań, pieniądze za działkę są wpłacone na konto urzędu Miasta. Był wyznaczony termin podpisania aktu notarialnego więc rozumie, że jest to przyobiecanie sprzedaży.
Burmistrz Miasta poinformował, że w obliczu zarzutów prokuratorskich pozwolił sobie wynotować kilka rzeczy - Prokuratura Rejonowa w Kłodzku zarzuca zaskarżonej uchwale nr XV/103/07 istotne naruszenie prawa – art. 18 ust.2 pkt.9a ustawy o samorządzie gminnym, istotne naruszenie prawa tj. art.37 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, istotne naruszenie prawa i wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w całości. Ponadto stwierdził, że nigdy nie powiedział, że nie sprzeda tej nieruchomości, wzywał zainteresowanych o podanie konta, na które wpłacone pieniądze można zwrócić. Zainteresowani nie chcą tego zrobić, starają się w obliczu przedstawionych faktów, w obliczu tego, że sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, że wyrok Sądu jest nieprawomocny przymusić go do sprzedaży gruntu.
Głos zabrał W.Mrozek – radca prawny, który poinformował, że nie zna treści w/w pisma. Pan Krupski poruszył kwestie dot. długości postępowania. Jeżeli zainteresowany chce skupić się na dacie 6 kwietnia to dlaczego nie powiedział, że była to data publikacji, a rozprawa była 2 tygodnie wcześnie, bo Sąd odroczył publikację. Dlaczego zainteresowany nie powiedział, że po 6 kwietnia Sąd na wniosek gminy sporządzał uzasadnienie przez 2 miesiące. Uzasadnienie z wyroku zostało dostarczone z końcem czerwca. W terminie została złożona apelacja łącznie z wnioskiem o zwolnienie z kosztów. Jeśli są jakiekolwiek braki formalne tego pisma, to Sąd wezwie do uzupełnienie i zostanie to zrobione natychmiastowo. Jeśli chodzi o długotrwałość postępowania radca prawny poinformował, że w lutym 2015 r. został złożony pozew. Z przyczyn formalnych zwrócono go stronie w czerwcu 2015 r. Po czym uzupełnione zostały braki formalne. Czyli minęło 5 miesięcy. Gmina o pozwie dowiedziała się w lipcu. Gdyby wyjąć te 5 – 6 miesięcy sprawa byłaby prawomocna, byłby już wyrok Sądu Okręgowego
w Świdnicy. Należy spojrzeć również na to jakie braki formalne były po stronie zainteresowanych, który wydłużyły to postępowanie. Nie zna treści pisma, ale wskazuje się tylko na jedną stronę, która rzekomo celowo zmierza do przedłużenia postepowania nie patrząc na to, że postepowanie na pierwszym etapie było przedłużone o 5 – 6 miesięcy. Tak naprawdę wyrok prawomocny byłby już z początkiem 2017r. jeśli nie z końcem 2016r. bo pozew został złożony w lutym 2015r., a termin pierwszej rozprawy wyznaczony był w końcówce 2015r.
Salę obrad opuścił radny M.Kieca. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L.Nakonecznemu, który zwracając się do radnej M.Midor-Burak stwierdził, że skoro nie była na wielu komisjach od początku i nie była 24 maja to oświadczenia, bzdety, które wypisuje powinna wsadzić do śmietnika. Radna mówi, że wysłuchała nagrania z sesji
i powiedziała, że Burmistrz Miasta coś powiedział, ale radna nie przytoczyła całej wypowiedzi. Stwierdził, że nagrania powinni wysłuchać radni, powinien wysłuchać Burmistrz Miasta a później można to ocenić. To co radna powiedziała są to Jej subiektywne odczucia. Jest Prokuratura, jest Sąd niech radna to zgłosi.
Salę narad opuściły radne J.M.Fabrycka i A.Mróz. Na sali obecnych jest 9 radnych.
Pan L.Nakoneczny zwracając się do radnego W.Dusia stwierdził, że radny pytał o ścieżkę rowerową, jednak chciałby zapytać co radny od początku swojej kadencji zrobił. Radny obiecał, że zajmie się młodzieżą, że będzie robił chodniki, ścieżki, ulice. Widać, że radny zajmuje się tylko sobą. Nie widział radnego na żadnej ścieżce z młodzieżą. Radny pyta Burmistrza Miasta co zrobił, a mieszkańcy pytają co zrobił radny.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Miasta, aby nagranie z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.05.2017r. udostępnić w Internecie. Takie nagranie otrzymała w trybie dostępu do informacji publicznej, niemniej jednak mieszkańcy też chętnie by obejrzeli i ocenili, czy coś było wyrwane z kontekstu czy nie. Jest to informacja publiczna, po to sesje są nagrywane, żeby można było pokazywać prace Rady Miejskiej.
Pan L.Nakoneczny zwracając się do radnej M.Midor-Burak stwierdził, że radna przeczytała sobie jakiś fragment, powinna była przedstawić całość wypowiedzi. W imieniu mieszkańców prosi, aby radna zostawała na sesjach do końca, ponieważ mieszkańcy chcą jej zadawać pytania. Radna zawsze jest obrażona na mieszkańców i Burmistrza Miasta. Jest to dziwne, radna znowu szuka guza, dziury
w całym.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Gomółce, który stwierdził, że jeżeli takie oświadczenie ma być złożone w dokumentach, to powinno być złożone wraz z wypowiedziami innych radnych i pokazane w całości. Ponadto  w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta, aby na koniec roku przedstawił dokładną informację nt. tego co przez cały 2017 rok zostało w gminie zrobione.
Burmistrz Miasta zobowiązał się do przygotowania i przedstawienia takiej informacji.

Ad.6)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVIII/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2017 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż