Zarządzenie nr 207 / 17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 2 listopada 2017 roku

              
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:    

       
§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie na 5 (pięć) rat miesięcznych należności pieniężnej w wysokości 918,00 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)      183,60 zł  –  płatne w terminie do 30.11.2017r.;
2)      183,60 zł  –  płatne w terminie do 30.12.2017r.;
3)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2018r.;
4)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 28.02.2018r.;
5)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 30.03.2018r.

 § 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz   

                                                                
1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 207/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.11.2017 10:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.11.2017 10:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 91