UCHWAŁA NR XLI/244/05
RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU
Z DNIA 5 października 2005 roku


w sprawie : nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r oku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 , Nr 13 poz.123 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach  (Dz. U. nr 85, poz.339 z późn. zm.)

  

   RADA MIEJSKA W KUDOWIE ZDROJU UCHWALA

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUDOWIE ZDROJU


ROZDZIAŁ I
 Postanowienia ogólne


§1.


1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju , zwana dalej „Biblioteką”, jest gminną jednostką upowszechniania kultury i działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia  27 października  1997 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity DZ.U. z 2001 roku Nr 13 poz.123),
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz.U. z 1997 roku Nr 85 poz. 339 z późniejszymi zmianami ) zwana dalej „Ustawą o bibliotekach”.
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).
5. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 roku nr 76 , poz. 694).
6. Niniejszego statutu .

     

§2.


Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju działa w formie instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Kudowa Zdrój.

     

§3.


Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju posiada osobowość prawną i samodzielność prowadzenia gospodarki finansowej.

     

§4.


Siedzibą Biblioteki i terenem działania jest miasto Kudowa Zdrój.


§5.


Bezpośredni nadzór  na d Biblioteką sprawuje Dyrektor. Biblioteki. Bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Miasta .

 

§6.


Nadzór metodyczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kłodzku  w zakresie określonym „Ustawą o bibliotekach „


§7.


Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą :


Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju
Ul. Zdrojowa  16 A
57-350 Kudowa Zdrój


I. Cele i zadania Biblioteki:


§8.


Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz gości przyjezdnych ( turystów , kuracjuszy i wczasowiczów ) – zwłaszcza w zakresie wiedzy o regionie . Służy również upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, pełni rolę kulturotwórczą i informatyczną

 

§9.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy :


1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów  bibliotecznych , służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2.  Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotecznej.
3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących własnego regionu.
4. Współdziałanie  z innymi ośrodkami upowszechniania kultury – zarówno o zasięgu regionalnym jak i narodowym – w zakresie kultywowania języka, wiedzy o historii, tradycjach i osiągnięciach regionalnych i narodowych.
5. Realizowanie programu edukacyjno – wychowawczego  w oparciu o wytyczne dotyczące oświatowo – wychowawczego  charakteru bibliotek  publicznych, wprowadzenie elementów terapii bibliotecznej , organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży..
6. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
7. Organizowanie  form pracy z mieszkańcami miasta oraz gośćmi przyjezdnymi, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz  upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta.
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i innymi instytucjami oraz organizacjami w celu upowszechniania dorobku kulturalnego miasta.
9. Realizowanie innych obowiązków wynikających z „Ustawy o bibliotekach „.
10. Współpraca z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi .
11. Czynny udział w organizowaniu życia kulturalnego  gminy.
12. Współpraca z bibliotekami działającymi w placówkach oświatowych na terenie gminy.


II. Organy Biblioteki i jej organizacja .


§10.


Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny , reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.  Dyrektora powołuje organ wykonawczy Gminy, jakim jest Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych.


§11.


W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej , administracyjnej oraz obsługi.
W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów , związanych z jej działalnością. Pracowników Biblioteki zatrudnia , awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.


§12.


Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje, określone  w odrębnych przepisach , odpowiednie do zajmowanych stanowisk  i pełnionych funkcji.


§13.


Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa oraz regulaminu wynagradzania , opracowanego przez dyrektora Biblioteki.


§14.


Biblioteka  prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, dział dla dzieci i młodzieży.


§15.


Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora Biblioteki, po  zasięgnięciu opinii organizatora.


§16.


Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.


III. Gospodarka finansowa Biblioteki :


§17.


Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Biblioteka prowadzi  gospodarkę finansową na zasadach określonych  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.


§18.


Biblioteka jest finansowa z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, dotacji docelowych, darowizn, wynajmu i dzierżawy składników  majątkowych oraz z innych źródeł .


§19.


Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów , pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa – a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
   


§20.


Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą  według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz pozyskiwać środki zewnętrzne  a  pozyskiwane dochody  Biblioteki służą  realizacji celów statutowych .


IV . Postanowienia końcowe.


§21.


Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


§22.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLI/244/05
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 08:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.02.2009 09:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 107