Protokół nr XXIII/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku


PROTOKÓŁ XXIII/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2008 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                       -  11:00


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  13:55


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2008 r. i  05.03.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II,
- zmiany uchwały nr XXXI/191/2001 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
- likwidacji drogi gminnej,
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.


Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 I.Gmerek  - radca prawny Urzędu Miasta poinformowała, że 9 kwietnia br. Rada Miejska podjęła nową uchwałę w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój, która została zaakceptowana przez nadzór prawny Pana Wojewody i skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W w/w uchwale znajduje się zapis zgodnie, z którym traci moc wcześniej podjęta uchwała, a więc na którą gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sytuacji staje się zbędna. Stąd więc w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały na podstawie, której istnieje możliwość wycofania skargi.
W związku z w/w wnioskiem Burmistrza Miasta Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujący  porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2008 r. i  05.03.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II,
- zmiany uchwały nr XXXI/191/2001 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
- likwidacji drogi gminnej,
- wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.


 Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad poinformował radnych, że na sesji goszczą pani Elżbieta Fryń – Dyrektor Banku Zachodniego oraz pani Barbara Dziubińska – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
Pani E.Fryń w imieniu Fundacji Bank Dziecięcych Uśmiechów wręczyła na ręce pani B.Dziubińskiej symboliczny czek, za którym zostaną przekazane środki finansowe na potrzeby dzieci z Zespołu Szkół Publicznych.
Pani B.Dziubińska poinformowała, że kolejny raz Zespół Szkół Publicznych zwrócił się do Banku Zachodniego  o wsparcie finansowe. Środki przekazane przez Fundację zostaną przeznaczone na zakup odzieży dla dzieci, które tego najbardziej tego potrzebują.


Ad.1)

Przy obecności 15 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2008 r. i  05.03.2008 r.


Ad.2)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007
Pani Skarbnik poinformowała, że wykonanie budżetu gminy za 2007 rok to plan dochodów został wykonany w 99,97% i wyniósł 23.712.630 zł.  Na wykonanie dochodów złożyły się dochody własne, które stanowiły 66%, subwencje ogólna 20% i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 14%. Jeżeli chodzi o dochody własne to największą pozycją jest podatek od nieruchomości. Wpłaty w 2007 roku z tego tytułu były wyższe jak w roku 2006. Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości jest na mniejszym poziomie niż było to na koniec 2006 roku. Świadczy to o tym, że działania egzekucyjne prowadzone przez gminę doprowadziły do tego, że część dłużników zaczęła spłacać zadłużenia. Jest oczywiście grupa podatników, którzy   z roku na rok nie płacą to zadłużenie rośnie, ale w stosunku do tych osób toczy się postępowanie czy komornicze, czy postępowanie sądowe i należy czekać jak skończą się te podjęte przez inne organy działania. Można mieć niedosyt jeżeli chodzi o firm Centrum, której zadłużenie rośnie. Na posiedzeniach Komisji informowała radnych, jakie działania w stosunku do tej firmy są prowadzone przez gminę.  Jeżeli chodzi o spłaty należności przez firmy, które przestały funkcjonować na terenie byłego KZPB to działania podjęte przez komornika doprowadziły do tego, że większość tych nieruchomości została sprzedana, czyli pojawili się inni właściciele, którzy będą płatnikami podatku od nieruchomości i mamy nadzieję, że będą to robić systematycznie. Oczywiście tych długów gmina nie odzyska, bo taka jest kolejność, że najpierw były zaspakajane należności pracownicze. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na fakt wzrostu opłaty uzdrowiskowej. Jest to oplata, która od 2 lat jest w tej samej wysokości zwracana gminie przez Ministerstwo Finansów. Czyli im więcej zostanie zebranej tej opłaty tym więcej gmina uzyska dotacji celowej. W 2007 r. była to kwota 487.773 zł i wzrost był o 2%  przy niezmienionej stawce opłaty uzdrowiskowej. Ciągłe kontrole, które są prowadzone doprowadziły do tego, że inkasenci coraz sumienniej wypełniają swoje obowiązki.
Pani Skarbnik poinformowała, że sukcesywnie rosną  wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa.  W 2007 była to kwota 3.418.173 zł. Jest to wynikiem tego, że coraz więcej osób ma zatrudnienie i zarobki są coraz większe, ponieważ jest to %, który gmina otrzymuje od zebranego przez Urzędy Skarbowe podatku dochodowego. Kolejna rzecz, która po stronie dochodów zasługuje na uwagę to są dochody z majątku gminy. Jeżeli chodzi o sprzedaże nieruchomości to udało się sprzedać nieruchomości dwie, z których uzyskana cena znacznie przewyższała wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Świadczy to o tym, że znacznie wzrosły wartości nieruchomości na terenie Kudowy.
 Jeżeli chodzi  o wydatki to planowana kwota wydatków to 23.390.319,67 zł. Bieżące wydatki stanowiły 79%, wydatki inwestycyjne 20%.

 • dział 600 – transport i łączność – działalność w 2007 roku oprócz tej bieżącej działalności była nastawiona na przygotowanie dokumentacji projektowej do złożenia dwóch wniosków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na wykonanie dwóch dróg tj. ul. Kościuszki i ul. Słone. Rada wcześniej podejmowała w tym roku uchwały w tej sprawie o współpracy z Czechami.  Te dwa wnioski zostały przez gminę złożone.
 • jeżeli chodzi o dział administracja publiczna to główna i nowa rzecz to były wydatkowanie środków na tzw. zintegrowany system informatyczny dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska. Od połowy sierpnia trwały prace związane z przebudową parteru Urzędu Miasta, gdzie zostało stworzone biuro obsługi klienta, z drugiego piętra na parter przeniesiona została kasa. Wydano 85.613 zł i jest to 25% kwoty jaka została przeznaczona na zakup sprzętu i oprogramowania dla gminy. 
 • dział  754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – to działania były nastawione głównie  na zabezpieczenie i poprawienie przekazywania informacji w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Działania gminy podejmowane w celu przywrócenia w Kudowie Państwowej Straży Pożarnej niestety nie przyniosły efektu. W roku ubiegłym główne działania w tym dziale polegały na doposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych przede wszystkim w sprzęt poprawiający łączność. Gmina otrzymała dotację z PZU na zakup rozpieraka. W 2007 roku rozpoczęto prace związane z uruchomieniem monitoringu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. Monitoring został uruchomiony w roku bieżącym. 
 • oświata i wychowanie – w tym dziale zostały spłacone zadłużenia z tytułu świadczeń socjalnych za poprzednie lata.
 • ochrona zdrowia – wydatkowano kwotę 272.000 zł i są to przede wszystkim środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i były wydatkowane na prowadzenie profilaktyki poprzez funkcjonowanie świetlic środowiskowych, prowadzenie różnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
 • opieka społeczna – w tym dziale jest część zadań zleconych oraz zadań własnych gminy i  nie było tutaj  dodatkowych rzeczy, które pojawiły się w 2007 r.
 • edukacyjna opieka wychowawcza – tutaj jak wzorem lat poprzednich były przeprowadzone półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie letnim, wypłacone były stypendia przyznane  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – była to kwota 6.000 zł dla 9 uczniów. Prowadzona też była wypłata zasiłków i stypendiów szkolnych. 
 • gospodarka komunalna i ochrona  środowiska – zakończenie trzyletniego programu rewaloryzacja Parku Zdrojowego. Ten projekt w 2007 roku został zakończony. W roku ubiegłym nie udało się gminie uzyskać  refundacji, ta refundacja wpłynęła w styczniu tego roku. Z tej kwoty został spłacony kredy w PKO.
 • dział 921kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakończono zadanie współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej tj. modernizacja Skansenu ul Pstrążna i odbudowa Hali Spacerowej. Ponadto w ramach tego działu zorganizowana została po raz pierwszy od kilku lat duża impreza „Piknik rodzinny”.


Jeżeli chodzi o spłatę zobowiązań pani Skarbnik poinformowała, że na koniec roku pozostała do spłaty kwota 5.444.000 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jeżeli chodzi o zobowiązania jednostek budżetowych i zakładu budżetowego to zobowiązania wyniosły 207.872 zł i dotyczyły przede wszystkim Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Jeżeli chodzi o spłatę długoterminowego zobowiązania z tytułu budowy basenu to na dzień 31.12.2007 r. wynosi 6.743.877 zł. W ciągu roku wszystkie raty spłacane były terminowo. 
Budżet zamknął się na plus kwotą 322.310,33 zł.
W przedstawionym radnym  sprawozdaniu bardzo szczegółowo opisane są przychody i koszty zakładu budżetowego. Zakład zamknął się stratą w wysokości 78.903 zł.  Rozpisane jest również jak kształtowały się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, który w 2007 roku był w całości przeznaczony na finansowanie rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego. Na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe przeznaczono kwotę 118.250,36 zł. W części drugiej podane jest sprawozdanie dotyczące  wykonania planów finansowych w instytucjach kultury. Na instytucje kultury gmina przeznaczyła 397.805 zł natomiast inne dochody, które uzyskało Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego to była kwota 59.770 zł uzyskana z tytułu sprzedaży biletów, 60.000 zł z tytułu refundacji uzyskanych  z programu Interreg IIIA, inne dotacje to kwota 6.900 zł i darowizny, które zostały przekazane na rzecz Muzeum to jest kwota 4.870 zł. Jeżeli chodzi o zobowiązania to w kwocie zobowiązań zarówno Biblioteki jak i Muzeum nie ma  zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania są spłacane w terminach. Jeżeli chodzi o należności to jest to kwota 4.504 zł  i nie są to również należności przeterminowane.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który zwrócił uwagę na pewne nowe elementy przy funkcjonowaniu i zarządzaniu miastem w 2007 roku. Po pierwsze zmieniono organizację pracy Straży Miejskiej, ponieważ sprawa bezpieczeństwa a przede wszystkim element ogromnego wzrostu niszczenia mienia komunalnego wymagało takich decyzji. W czerwcu ubiegłego roku  zwiększono zatrudnienie o 2 osoby. Czy efekty ich pracy są widoczne. Burmistrz stwierdził, że pozwoliło to przede wszystkim zwiększyć możliwość egzekwowania tego za co gmina płaci w Parku Zdrojowym tj. jakości pracy firmy ochroniarskiej K2. Podstawowym elementem, który stwarza największe problemy jest poczucie odpowiedzialności obywatelskiej i poczucie większego zdyscyplinowania jeżeli chodzi o realizację tego co nazywamy prawem a nie zawsze jest to przestrzegane. Mieszkańcy całej Polski, bo Kudowa nie jest wyjątkiem myślą, że gmina jest zobowiązana każdemu zrobić parking, każdemu zrobić zatoczkę parkingową, a tak po prostu nie jest. Gmina wcale nie jest do tego zobowiązana. Ludzie w dalszym ciągu uważają, że zapłacenie 2 zł na parkingu to jest wyłudzanie pieniędzy od niech to się mylą. Przy takiej ilości parkingów jaka jest w Kudowie na pewno nie odpuści Straży Miejskiej jeśli chodzi o egzekwowanie tego elementu, ponieważ następują ogromne zniszczenia. Wprowadzane są tzw. fizyczne przeszkody, ustawiane są słupki i inne bariery, które uniemożliwiają niszczenie tego mienia komunalnego. Parkingi są puste, a zatoczki parkingowe na ul. Zdrojowej są pełne. Gmina zwróciła się z prośbą do zarządcy drogi tj. Służby Dróg i Kolei o wprowadzenie albo parkomatów albo ustawienie znaku mówiącego, że zatrzymywanie i parkowanie jest możliwe do 30 min. Chodzi o to, żeby  mieszkańcy Kudowy mogli załatwić swoje sprawy, mogli dokonać zakupów. Nie może być takich sytuacji, że przyjeżdżają turyści i potrafią nawet przez cały turnus parkować samochód na ul. Zdrojowej, jest to rzecz niedopuszczalna. Burmistrz Miasta stwierdził, ze jest zadowolony w innym  elemencie jeżeli chodzi o pracę  Straży Miejskiej. Straż  została włączona do całego systemu funkcjonowania nowych elementów w zarządzaniu miastem. Funkcjonariusze Straży odwiedzają mieszkańców, sprawdzają porządek, czystość. Mają obowiązek przyjmowania wniosków od mieszkańców, jakie oni mają propozycje i uwagi. Sprawdzają, czy są zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych, czy psy, które mają mieszkańcy są zaszczepione i oznakowane. To jest trudna i niewdzięczna praca, bo ludzie cenią sobie prywatność i nie zawsze zgadzają się na to żeby ich ktoś odwiedzał, ale  inaczej porządku się nie zrobi. Trzeba pamiętać o tym, że są to również dochody dla gminy np. dochody MZUP-u w zakresie gospodarki odpadami zależą w dużej mierze od ilości podpisanych umów. W najbliższym czasie na posiedzeniach Komisji zostanie przedstawiony audyt, który został przygotowany oraz przedstawiona będzie informacja w jaki sposób zostanie zmieniony system gospodarki odpadami.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych elementów w gminie to oczywiście można oceniać funkcjonowanie jednostek budżetowych – Ośrodek Pomocy Społecznej   i zakładu  Budżetowego – MZUP oraz spółek z o.o. Basen Wodny Świat i KZWiK. Każda jednostka może pracować jeszcze lepiej, ale przy tych zmianach, które ciągle są oraz ciągle podkreślanej roli samorządu to funkcjonowanie w/w jednostek należy ocenić bardzo wysoko. Zasada jest taka, że składane są różnego rodzaju obietnice wyborcze, a później najczęściej realizują to samorządy i jest tak, że wszyscy mogą a gmina musi. Gmina stara się czasami robić jakiś okrężne ruchy, żeby zadbać o naszych mieszkańców, to nie zawsze jednak jest możliwe. Burmistrz stwierdzi, że rozumie radnych reprezentujących swoje okręgi wyborcze, że każdy chciałby się wykazać swoją aktywnością i skutecznością, ale nie zawsze jest to możliwe. Takim klasycznym przykładem była dyskusja na temat szkoły w Czermnej. Na tym przykładzie widać tę integrację w mniejszych społecznościach i widać w jak trudno znaleźć ludzi do ciężkiej pracy i ludzi którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za pewne decyzje. Z tym większą satysfakcją i uznaniem ocenia funkcjonowanie Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Słonem. To jest przykład, jak ludzie, którzy mają jakiś cel potrafią się zmobilizować i wziąć na siebie odpowiedzialność. Ci ludzie, jeśli  nie ma pieniędzy to sami robią wiele rzeczy i  robią  za darmo, trzeba ich za to podziwiać. Tak samo jak organizacje, które funkcjonują na terenie naszej gminy. Tych organizacji jest bardzo dużo i one pozwalają zmniejszyć tę uciążliwość, której gmina nie może zrealizować, bo nie pozwala na to prawo. Te organizacje to m.in. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Nieformalne „Klika” ponadto jest pani J.Sulikowska-Śleziak, która się stara, żeby pracę tych organizacji ze sobą łączyć, jest bardzo aktywna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizacje te starają się nikomu nie odmawiać pomocy, jest to rzecz bardzo trudna i należy się cieszyć, że w Kudowie jest to w ten sposób zorganizowane.
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Miasta to Burmistrz uważa, że na dobre wyszło odmłodzenie kadry. Widać to w stylu pracy, jednocześnie widać, że ludzie, którzy mają doświadczenie i którzy dłużej pracują potrafią znaleźć wspólny język i stworzyć w pracy dobrą atmosferę.
Burmistrz na ręce pana A.Kaneckiego złożył podziękowania  za trudną pracę zakładu budżetowego tj. Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Jak pracuje zakład komunalny to widać w mieście. MZUP przeżyły wstrząs organizacyjny związany z przekazaniem innemu zarządcy 140 wspólnot mieszkaniowych. 
Następnie Burmistrz przedstawił informację dot. zadań realizowanych przez gminę:

 • trasy rowerowe na pograniczu kłodzkim Brzozowie – Słone – budżet 983.000 euro, dofinansowanie z Unii Europejskiej 836.000 euro tj. 80%, wkład gminy 147.000 euro
 • Polsko-Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na pograniczu kłodzkim ul. Kościuszki-Chrobrego – budżet 2.142.000 euro, dofinansowanie też 85% tj. 1.820.000 euro z Unii Europejskiej, gmina 322.000 euro,
 • rozwój współpracy bibliotek miasta Hronowa i Kudowy-Zdroju – budżet 193.000 euro, dofinansowanie z Unii Europejskiej 164.000 euro, gmina 29.000 euro,
 • Szkoła dla wszystkich – likwidacja barier architektonicznych przez budowę windy w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej –dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 150.000 zł, 100.000 zł gmina
 • rewitalizacja osiedla Fabrycznego – jest to zadanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – gmina się do tego przygotowuje, jest to bardzo trudne zadanie, gmina może tutaj liczyć na dofinansowanie do 70%, cały budżet to kwota 2.060.000 euro, gmina 618.000 euro
 • kolejny projekt, który przygotowuje gmina to rozbudowa altany widokowej na Górze Parkowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej 
 • osiedle Nad Potokiem – KZWiK wykona tymczasową drogę dojazdową do osiedla w części ul. Dębowej, zlecono aktualizację projektu drogowego dla całego osiedla
 • Moje boisko „Orlik 2012” – odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Gmina znalazła się w wykazie 57 gmin, które zrealizują Orlika w bieżącym roku. Orlik to jest boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, jest plac przeznaczony do wykorzystania na boisko do koszykówki i siatkówki oraz blok szatniowo-natryskowy. Zadanie ocenia Ministerstwo na ok. 1 mln zł. Podział jest następujący – wszyscy po 1/3, czyli 333.000 zł Ministerstwo Sportu, 333.000 Urząd Marszałkowski i 330.000 zł gmina. Jednak po stronie gminy jest tyle zadań, że to zadanie na pewno nie będzie kosztowało 1 mln zł ale więcej. Gmina musi wykonać mapę do celów projektowych (wykonane), badania geotechniczne (wykonane), lokalizacja Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, przygotowanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu (wykonane), określenie warunków przyłączenia mediów – KZWiK już przesłał swoje wytyczne, adaptacja projektu do 20 maja 2008 r., uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto trzeba znaleźć firny, które w ciągu 2 lat mają wybudować w Polsce 1000 boisk. Będzie to trudne, ale należy wierzyć, że to się uda.   
 • III etap rewaloryzacji Parku Zdrojowego – trwają prace projektowe,
 • przygotowywany jest wniosek do RPO na dofinansowanie zadania obejmującego termomodernizację  Zespołu Szkół Publicznych,  ocieplenie, przebudowę dachu jednospadowego na dwuspadowy oraz remont toalet przy ul. Buczka i wymianę okien w budynku przy ul. Buczka.

Tyle zadań chce przygotować gmina a szczególnego podkreślenia wymaga to, że gmina robi to we własnym zakresie, chyba, że są to jakieś specjalistyczne projekty to wtedy są zlecane.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  uchwałę nr III-75/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Miasta Kudowy-Zdroju sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Skład Orzekający   RIO postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza  Miasta Kudowy-Zdroju sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. (Uchwala RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny W.Gucz zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o przedstawienie informacji na temat tego co się dzieje w podstrefie ekonomicznej – hala na Słonem, gdzie miasto wydało pieniądze na doprowadzenie drogi, kolejna rzecz dotyczy basenu – w dziale 926 jest napisane – spłata  zobowiązań z tytułu budowy basenu  - 1.674.708,42, w tym  z tytułu spłaty wartości inwestycji 764.974,64 i 909.733,78  zł kosztów z tytułu prolongaty spłaty. Radny zwrócił się z pytaniem do kiedy będzie się ten dług ciągnąć, jest to spory dług, a z tych środków można by było zrobić w mieście kilka rzeczy. Kolejna sprawa to dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń to kwota 70.000 zł. Rady poinformował, że miasto Szczytna, które nie jest większe od Kudowy na sam klub piłkarski przyznał 60.000 zł a gmina na ten cel przeznaczyła 30.000 zł. Jest to kwota na dzisiejsze czasy skromna i wydaje mu się, że oprócz piłkarzy są inne stowarzyszenia, czy kluby sportowe. Ta kwota na rok przyszły powinna być większa.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że jeżeli chodzi o Fenelon Group Poland to w rodzinie właściciela zdarzyło się kilka nieszczęść i w związku z tym sytuacja wygląda nieciekawie. Było już kilku partnerów, którzy chcieli to kupić, ale chyba obecny właściciel chce za tę nieruchomość zbyt dużo. Pojawiają się różnego rodzaju propozycje dotyczące odkupienia tego terenu . Wspólnie z WSSE czynione są starania, aby ten problem rozwiązać. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzie jak to się zakończy.
Jeżeli chodzi o zadłużenie z tytułu basenu to oczywiście można by było nie spłacać zadłużenie i  nie mieć basenu. Ludzie oczekują różnych rzeczy, jedni oczekują tylko na zainstalowanie  lampy, inni oczekują czegoś  co jest elementem dla nich bardzo ważnym, czyli poprawa sylwetki dzieci i młodzieży. Efekt, który udało się dzięki basenowi osiągnąć to jest zdecydowana poprawa   higieny osobistej dzieci i ludzi korzystający z basenu. Każda inwestycja, która przerasta budżet gminy zawsze ma konsekwencje polegające na tym, że trzeba to spłacić. Gmina  wzięła na siebie obowiązek spłaty tego zobowiązania w dwóch pozycjach tj. spłata raty kapitałowej i odsetki, które nazwane są prolongata terminu spłaty, są odsetki liczone za to, że firma, która budowała basen  kredytowała gminę. Łatwiej by było, gdyby gmina nie musiała oddawać tych pieniędzy, ale basen jest to element bardzo ważny i istotny dla naszego miasta.
Jeżeli chodzi o sprawę klubów sportowych i dofinansowania sportu to Burmistrz Miasta ma propozycję, aby Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zajęła się  sprawą finansowania wszystkiego co związane jest ze sportem. Burmistrz uważa, że pieniądze, które gmina przeznacza na sport  i wysokości  dofinansowania dla poszczególnych sekcji nie są najbardziej racjonalnie dzielone. Zmieniłby zasady dofinansowania. Te pieniądze, które są zapisane to Klub Sportowy Włókniarz dostał 40.000 zł. Natomiast kto z innych gmin ile daje pieniędzy to dla niego nie jest wskaźnik, bo każda gmina ma swoją politykę. Na dzisiaj mając mistrzynię Polski w pływaniu, to ta sekcja powinna dostać więcej pieniędzy,  trzech zapaśników zakwalifikowało się do finału Mistrzostw Polski to też należałoby tych pieniędzy dla nich dać więcej, odnoszą sukcesy również lekkoatleci. Można by było powiedzieć, że jeżeli pieniądze chcielibyśmy dawać wagą sukcesów to Klub Sportowy Włókniarz nie dostałby ani złotówki, bo liga okręgowa jest bardzo daleka do mistrza Polski. Gmina wydaje ogromne pieniądze nie tylko w tym podziale o którym mówił radny W.Gucz.    Burmistrz P.Maziarz jako szef Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansuje wszystkich instruktorów i trenerów, ponieważ na te zajęcia przychodzą również dzieci z rodzin, które mają rożne problemy. W taki sposób pomagamy, żeby ta młodzież miała zajęcie i nie była poza nawiasem, nie była na ulicach, ale żeby była na zajęciach. To nie jest takie proste, podzielenie tych pieniędzy tak, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni. Burmistrz zwrócił się do członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, aby się zastanowili  w jaki sposób,  podzielić te pieniądze. 
Pani Skarbnik poinformowała radnych, że spłata zadłużenia z tytułu budowy basenu zakończy się w 2013 roku.
Radna Ł.Rachuba poinformowała zebranych, że na jednym z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, na którym obecni byli przedstawiciele klubów sportowych zaproponowano, aby kluby sportowe tak jak inne instytucje spróbowały zastanowić się nad tym skąd pozyskać pieniądze. Członkowie Komisji proponowali, aby kluby sportowe jak inne instytucje również pisały  wnioski. Jesteśmy na pograniczu i w związku z tym radna uważa, że kluby sportowe mogłyby o takie środki występować. Pani sekretarz podpowiedziała, że gdyby takie wnioski były pisane przez działaczy klubów sportowych to na pewno pracownicy Urzędu Miasta wspomogliby te działania. W związku z tym , że kluby sportowe czy uczniowskie kluby sportowe mają osobowości prawną a nie mogą prowadzić obsługi finansowej to zastanawiano  się, czy nie należałoby zastanowić się  nad tym czy działacze  klubów sportowych  i ludzie wspierający tę działalność nie utworzyliby utworzyć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu w Kudowie-Zdroju.
Radny W.Gucz – stwierdził, że działacze sportowi w Kudowie starają się znaleźć sponsorów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.
Radna Ł.Rachuba Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju o wykonaniu budżetu za 2007 oraz uchwałę nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2007 rok (opinia Komisji Rewizyjnej oraz uchwała nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu)
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kudowy Zdroju (opinia w załączeniu do niniejszego protokołu), a następnie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.


Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. Na sali pozostało 14 radnych.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008
Pani Skarbnik poinformowała, że  zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 340.992,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz dochodów uzyskanych przez jednostki organizacyjne. Jeżeli chodzi o plan wydatków to 8.500 zł gmina chce przeznaczyć na wykonanie dojścia do osiedla przy ul. Łąkowej, o kwotę 42.000 zł zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu publicznego, w dziale oświata i wychowanie zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych o kwotę 300.300 zł, w dziele 900 zwiększa się wydatki o kwotę 205.000 zł przeznaczając tę kwotę na – 30.000 zł dla MZUP jest to kwota, która wynika z weryfikacji powierzchni sprzątanych przez MZUP ulic i chodników, kolejne 30.000 zł przeznaczone jest na koszenie poboczy przy drogach w rejonie Pstrążnej, Bukowiny, Brzozowia, Słonego, Jakubowic i rejonu przejścia granicznego. O kwotę100.000 zł zwiększa się ryczałt dla MZUP na utrzymanie zieleni w Parku Zdrojowym, wynika to ze wzrostu kosztów, jak również z zakresu utrzymania tej zieleni. O 45.000 zł zwiększa się wydatki związane z rewitalizacją, są to wydatki na dokumentację drogową.
Pani Skarbnik poinformowała, że w roku bieżącym gmina odstępuje od przebudowy fontanny ponieważ planowany koszt w naszym budżecie wynosił 180.000 zł a kosztorysy, które są wykonane mówią o 400.000 zł. Ponadto o kwotę 50.000 zł zwiększa się wydatki związane z przystosowaniem dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu „Moje boiska ORLIK 2012”.
Jeżeli chodzi o zmiany planu finansowego Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej to wynikają one przede wszystkim ze zwiększenia w § 83 wpływu z usług o 405.00 zł – tutaj znajdują się dwie pozycje dot. utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej i utrzymanie ulic i chodników. O kwotę 275.000 zł wzrosną przychody  w związku ze zmianą cen za wywóz nieczystości stałych. Kolejna zmiana po stronie przychodów dot. wprowadzenia dotacji, którą radni uchwalili na sesji Rady Miejskiej 09.04.2008 r.  czyli kwoty 185.400 zł. Ponadto w § 97 zmniejszono przychody i wynika to z odstąpienia od umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na  realizację projektu w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami” na tworzenie i wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o zmiany w planie kosztów  to zmiany dotyczą wydatków bieżących i tutaj następuje wzrost o kwotę 615.800 zł. środki te zostają przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług, różne opłaty i składki, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 50.000 zł   w części dotyczącej planowanych nakładów na wyposażenie dwóch miejsc pracy programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami” na tworzenie i wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Jeżeli chodzi o plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to zmiany dotyczą zwiększenia o 100 zł opłat za prowadzenie rachunku bankowego oraz 10.000 zł na zakup sprzętu systemu automatycznej identyfikacji producentów surowców wtórnych.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II
Pani U.Karpowicz poinformowała, że w/w projekt uchwały kończy procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Wcześniejszy plan przewidywał dla tego terenu przeznaczenie tereny specjalne lub służb administracji państwowej. Obecnie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje wprowadzenie na tym terenie funkcji mieszkaniowej tj. zabudowa wielorodzinna, mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi. Projekt zmiany jest zgodny z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które przewiduje dla tego terenu mieszkalnictwo, usługi ogólnomiejskie oraz administrację. W czasie wyłożenia planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi do planu. Teren oznaczony jako mieszkalnictwo wysokiej intensywności ma dość duże ograniczenia wynikające z ustawy uzdrowiskowej oraz faktu, że jest to bezpośrednie sąsiedztwo Parku Zdrojowego oraz strefa ochrony konserwatorskiej.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Czermna, w rejonie Alei Jana Pawła II została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/2001 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Pani sekretarz poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Obecnie obowiązuje limit 50 punktów i proponuje się jego zwiększenie o 10 punktów. Wydanych jest obecnie 47 zezwoleń jeżeli chodzi o gastronomię. 
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/2001 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży została podjęta jednogłośnie


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej
Pani sekretarz poinformowała, że mieszkaniec gminy Struk zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż działki nr 379 (AM-11) o pow.71m2, obręb Czermna, gmina Kudowa - Zdrój będącej drogą gminną. Przedmiotowa droga położona jest między nieruchomościami wnioskodawcy i stanowi dojazd wyłącznie do nich. Likwidacja w/w drogi pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenu wnioskodawcy a jednocześnie nie naruszy interesów innych podmiotów w zakresie dojazdu do ich nieruchomości.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została podjęta jednogłośnie.


Ad.3)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej rozmawiano na temat wyjaśnień dotyczących sprzedaży działek na poprawę zagospodarowania. Komisja proponuje, aby zapytania w tej sprawie składać na piśmie do biura Rady Miejskiej. 
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa ta została omówiona na poprzedniej sesji. Ustalono, że przewodniczący Komisji będzie otrzymywał na bieżąco informację dot. sprzedaży działek, z nazwiskiem, jaka była wycena, za ile sprzedano i jaka jest powierzchnia. Pan przewodniczący po poprzedniej sesji taki wykaz otrzymał i przedstawił informację na Komisji. Takie informacje będą przekazywanie przewodniczącemu komisji raz w miesiącu bez względu na to kiedy odbywa się sesja.
Radny W.Gucz nawiązując do pisma Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w sprawie konieczności sprawdzenia stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych, ogrodzeń terenu szkół, ciągów pieszych prowadzących do obiektów szkolnych, placów zabaw zwrócił się z pytaniem jak będzie rozwiązany problem ogrodzenia liceum ogólnokształcącego.
Burmistrz Miasta poinformował, radnych, że dokonano takiego przeglądu. Okazuje się, że wszystkie szkoły, dla których  organem założycielskim jest gmina są ogrodzone, należy je wyremontować, ponieważ niektóre są w złym stanie technicznym. Natomiast jeżeli chodzi o Zespół Szkół Ogólnokształcących to jest to sprawa Starostwa  Powiatowego.
Burmistrz poinformował, że podjęto decyzję, że należy szczelnie ogrodzić posesję Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej i założyć dwie furtki, ponieważ zdarza się właściciele psów mają tam idealne miejsce do ich wypuszczania.
Radny P.Koczot zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat działań Poczty Polskiej na ul.Brzozowia. Ponadto mieszkańcy otrzymali informacje, że muszą płacić za nowe skrzynki pocztowe. Mieszkańcy nie rozumieją dlaczego  mają płacić za nowe skoro te, które są obecnie są w dobrym stanie.
Burmistrz Miasta poinformował, że to wszystko wiąże się z rozporządzeniem dotyczącym zmiany systemu  doręczania przesyłek. Jeśli chodzi o Słone i Brzozowie to sprawa polegała na tym, że zbiorcze skrzynki pocztowe stały tam od wielu lat, ich stan techniczny nie był zadawalający i nie można było zachować tzw.  tajemnicy korespondencji. Te skrzynki były otwierane, miały uszkodzone zamki, nieraz przesyłki leżały na trawie. Odbyły się rozmowy z przedstawicielami Poczty Polskiej i Poczta Polska zrobiła wyjątek i już prawie na wszystkich furtkach zamontowane są skrzynki pocztowe.
Ponadto Burmistrz poinformował, że z rozporządzenia wynika, że do 31 sierpnia należy zamontować skrzynki pocztowe. W Spółdzielni Mieszkaniowej jest awantura o to ponieważ te skrzynki muszą być inne, mieszkańcy muszą ponosić jakieś koszty.
A.Kanecki poinformował, że ustawodawca określił, że należy montować skrzynki w budynkach, w których są przynajmniej trzy lokale.  MZUP skierował pismo do nowego zarządcy z Kłodzka pismo mówiące o tym rozporządzeniu i obowiązku montowania nowych skrzynek. Do końca sierpnia MZUP musi zamontować nowe skrzynki w 35 budynkach, a wspólnoty mieszkaniowe muszą to zrobić na swój koszt.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji na temat Ogólnopolskiego Forum Dyskusyjnego na temat współpracy PKP z samorządami lokalnymi w zakresie zagospodarowania zbędnego majątku, linii kolejowych i dworców.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to kolejne działanie PKP z kategorii tego o czym mówił kiedyś burmistrz P.Maziarz tzn. jak zagospodarować dworce PKP. Jest to ten projekt dot. tworzenia na terenie Powiatu Kłodzkiego tzw. hosteli. PKP próbuje  przekazywać majątek gminom organizując przetargi. Od czasu do czasu słychać w telewizji niebotyczne kwoty, które PKP podaje na przetargach. Sytuacja wygląda tak, że powstało stowarzyszenie, które z PKP chce  walczyć żeby było inaczej. Porozumienie, które  forsował Urząd Marszałkowski było takie żeby dworce kolejowe były przekazywane za darmo i za to, że samorządy dostaną je  za darmo to będą ponosić koszty związane z utrzymaniem. Jak to wszystko się skończy trudno powiedzieć, ale na pewno samorządy jakby miały kupić e nieruchomości to nie zainwestują w takie przedsięwzięcie. Wszyscy pamiętają ile gmina czyniła starań i uczestniczyła w tym, aby na stulecie przyjazdu pociągu z Berlina do Kudowy dworzec, perony i okolice dworca wyglądały przyzwoicie. Teraz również w ramach robót publicznych  posprzątano dworzec. PKP jest to instytucja, z którą trudno i ciężko się dogadać.
Radny W.Gucz stwierdził, że faktycznie MZUP  w ramach robót publicznych uporządkował teren dworca PKP. Ostatnio był na dworcu w Kłodzku i będąc burmistrzem Kłodzka nie chciałby wziąć tego dworca na swoje barki, ponieważ wygląda to wręcz tragicznie. PKP chwali się ile pieniędzy dostaje, co planuje zrobić z tymi dworcami, ale efektów niestety nie widać.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.


Ad.4)

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja ma koniec maja poświęcona będzie wspólnotom mieszkaniowym oraz przygotowaniom do sezonu letniego. Ponadto przypomniał, że 30 kwietnia mija termin składania przez radnych oświadczeń majątkowych.
Radny T.Szełęga w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi złożył podziękowania za umożliwienie im zorganizowania kolejnej akcji poboru krwi. 54 krwiodawców oddało ponad 25 litrów krwi. Szczególne podziękowania za pomoc radny złożył na ręce pani Natalii Żółtańskiej.
Radny W.Gucz w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza dot. budowy boisk zwrócił się z pytaniem, czy w planach rewitalizacji przewiduje się boisko na osiedlu Fabrycznym.
Burmistrz poinformował, że jest to w planie rewitalizacji.
Następnie glos zabrał S.Jakubiec – komendant Straży Miejskiej, który poinformował, że 22 kwietnia rozpoczęto realizację programu „Posprzątaj po swoim psie”. Zostały zamontowane 33 pojemniki na psie odchody. W pakiety do zbierania psich odchodów wyposażono lecznice, Punkt Informacji Turystycznej, Straż Miejską. Po pierwszym tygodniu widać, że są miejsca gdzie rzeczywiście ludzie zbierają te odchody. Wydano ok. 1000 pakietów higienicznych, mieszkańcy domagają się, żeby akcje rozszerzyć na pozostałe osiedla, szczególnie na ul. Fabrycznej i Tkackiej. Sytuacja się poprawiła i po pierwszym miesiącu przedstawi radnym szerszą informację na temat realizacji tego programu.
Burmistrz Miasta uważa, że to powinno się udać, a sukces będzie zależał od nas wszystkich, a przede wszystkim od odporności tych, którzy tego porządku pilnują.
Burmistrz Miasta przedstawił informację na temat wyróżnień, które otrzymała gmina:
- w konkursie Interaktywna Gmina Lider Internetu 2007 miasto Kudowa-Zdrój zdobyło wyróżnienie w I Dolnośląskim Rankingu Serwisów Samorządowych w kategorii gmin miejskich (10 miejsce na terenie Dolnego Śląska),
- gmina otrzymała nominację do tytułu modernizacja roku 2007 obiektu modernizacja Parku Zdrojowego w mieście Kudowa-Zdrój,
- w konkursie „Polska pięknieje – 7 Cudów Unijnych funduszy”  kapituła złożona z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycznej , Wydawnictwa Pascal oraz firmy Smartlink  dokonała wyboru nominowanych projektów w siedmiu kategoriach. Projekt Gminy Kudowa-Zdrój pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” został wyróżniony w kategorii „Rewaloryzacja”.
Radny Z.Gaździak w związku z tym, że gmina ma rozpocząć kolejną akcję czipowania psów zwrócił się z prośbą, aby na terenie miasta wywieszona była informacja zachęcająca właścicieli do czipowania  psów.
S.Jakubiec poinformował, że informacje takie były wywieszane, ulotki były również wręczane dzieciom w szkołach,  taka akcja zostanie powtórzona.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIII/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2008 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż