Zarządzenie Nr 214/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 10 listopada  2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku” do uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa -Zdrój w 2017 roku” do uchwały XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody            41.934.778,05 zł    
          w tym dochody majątkowe              2.011.239,00 zł
                        dochody bieżące                 39.923.539,05 zł
2.    wydatki            44.615.021,05 zł     
           w  tym wydatki majątkowe               4.153.563,00 zł
                         wydatki bieżące                40.461.458,05 zł
3.    deficyt budżetu              2.680.243,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 214/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2017 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2017 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 77