Zarządzenie Nr 223/17
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 listopada 2017 r.


w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)   i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 i 2260 oraz Dz.U. z 2017 r., poz. 820,  1509, 1529, 1595)   Burmistrz Miasta Kudowa-Zdroju zarządza co następuje:

§1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu  prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki gruntu nr 66/13  i nr 66/17, AM-5, obręb Słone  o łącznej powierzchni 769 m2, położonej w Kudowie-Zdroju, objętej księgą wieczystą SW1K/00080518/7.

2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 17 listopada 2017 r. Rep. 9810/2017 w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku  przy ul. Bohaterów Getta 1, przed notariuszem Urszulą Makarską.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 223/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.11.2017 13:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.11.2017 13:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 79