Zarządzenie nr  231/17
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia  4 grudnia 2017 r.

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579, poz. 1948 i Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 )  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 820, poz.1509, poz. 1529 i 1595) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju  z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu,  nieruchomość  gruntową zabudowaną położoną  przy ul. Fabrycznej, oznaczoną geodezyjnie jako  działki  nr 438/65 i nr 438/66 (AM-17) w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Zakrze, SW1K/00051818/8, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 231/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.12.2017 08:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.12.2017 09:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 113