Protokół nr XXXIX/17 z dnia 26 października 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIX/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 26 października 2017 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1710

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła XXXIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformowała, że sesja będzie nagrywana. Następnie przywitała Burmistrza Miasta, Wiceburmistrz Miasta, gości, radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Mariusz Kieca

Ad.2)

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr XXXVII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7.07.2017r.  i nr XXXVIII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30.08.2017 r
4.    45 - lecie Kudowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”,
b)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2
w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju,
c)    stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3
w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Kudowie-Zdroju,
d)    wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału-25/100, w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej,
e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony,
f)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony,
g)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony,
h)    udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna,
i)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
j)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok,
k)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
l)    uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój,
m)    rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju,
n)    nadania nazwy ulicy stanowiącej wewnętrzną drogę gminną położonej na terenie Kudowy-Zdroju.
6.   Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
7.   Wolne wnioski – zapytania.
8.   Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do w/w porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XXXIX sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 26.10.2017 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu G.Dacyszynowi, który poinformował zebranych, że od połowy kwietnia br. pełni funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju. Został powołany przez Komendanta Powiatowego Policji ze względu na sytuację, o której zebrani nie wiedzą. Sytuacja w Kudowie-Zdroju była bardzo trudna od 8 lat i przez te lata Komenda Powiatowa „zamiatała sprawę pod dywan”, usuwała komendantów natomiast nie zajmowała się za uchybieniami  dyscyplinarnymi policjantów, którzy tutaj pracowali. Stwierdził, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem i o to bezpieczeństwo dbają. Poinformował, że 3 funkcjonariuszy odeszło ze służby, 3 kolejnych odejdzie na początku przyszłego roku. W służbie patrolowej z 9 policjantów zostało 3, można powiedzieć, że służba patrolowa nie istnieje. W sierpniu byli w Kudowie-Zdroju funkcjonariusze z oddziałów prewencji z Wrocławia. Od sierpnia wspólnie z Burmistrzem Miasta pracują nad tym, żeby Kudowie ktoś pomógł w służbach prewencyjnych. Dzięki Burmistrzowi Miasta zostały załatwione siły wsparcia do końca roku. Komisariat Policji przez władze miasta jest bardzo wspomagany finansowo. Za te siły trzeba zapłacić (noclegi i wyżywienie), ale dzięki temu jest szansa na zapewnienie stałej służby na terenie Kudowy. Pan Komendant zwróci się z prośbą, aby przy uchwalaniu budżetu gminy zapewnić środki finansowe na służby patrolowe z Wrocławia. Ponadto podziękował za dofinansowanie z budżetu gminy zakupu auta służbowego. Liczy na wyrozumiałość władz miasta i radnych. Zostanie w Kudowie tak długo, aż sytuacja zostanie poprawiona.
Radny W.Gucz zwróci się z prośbą, aby wrócić do dawnej tradycji i poinformować mieszkańców kto jest dzielnicowym w poszczególnych częściach miasta. Ponadto stwierdził, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. Zdrojowej działa niewłaściwie. Ludzie starsi nie nadążają z przejściem przez jezdnię, ponieważ bardzo szybko zapala się czerwone światło. Prosi, aby tę sprawę spróbować załatwić.
Pan G.Dacyszyn poinformował, że zajmie się sprawą przedłużenia czasu dla pieszych. Jeżeli chodzi o dzielnicowych informacja taka została przesłana już do Urzędu Miasta.

Ad.3)

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do protokołu nr XXXVII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7.07.2017r. zostały zgłoszone uwagi, które zostały uwzględnione.
Radni nie zgłosili więcej uwag do treści w/w protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
za było                        - 9 radnych
wstrzymało się          - 5 radnych
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, W.Gucz, M.Midor-Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Protokół nr XXXVII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7.07.2017r. został przyjęty większością głosów.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXXVIII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30.08.2017 r.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
za było                        - 13 radnych
wstrzymał się            -    1 radny
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz,T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.
Pprotokół nr XXXVIII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30.08.2017r. został przyjęty większością głosów.
Ad.4)

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu T.Szełędze Prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiwgo w Kudowie-Zdroju, który przedstawił zebranym informację i prezentację –
w załączeniu do niniejszego protokołu – dot. obchodów 45-lecia Klubu. W uroczystościach udział wzięło 21 pocztów sztandarowych i 60 krwiodawców z całej Polski oraz władze naszego miasta, senator A.Szwed, Starosta Kłodzki, członkowie Zarządu Głównego Honorowego Krwiodawstwa i wielu innych gości. Kudowski Klub HDK zrzesza 90 czynnych krwiodawców. Działalność Klubu nie ogranicza się tylko do oddawania krwi. Pomagają ludziom, którzy znaleźli się w różnych sytuacjach życiowych np. klęski żywiołowe, organizują akcje charytatywne itp. Pan T.Szełęga złożył podziękowania sponsorom, którzy pomagają Klubowi, wspierają Klub, którzy nigdy nie odmawiają pomocy. Ponadto poinformował, że najwyższe odznaczenie za oddawanie krwi otrzymał pan A.Kocoń – 77 litrów oddanej krwi. Pozostali rekordziści, którzy też otrzymali najwyższe odznaczenia to pan S.Sakowski i pan E.Kamiński. Na uroczystościach obecni byli również dwaj żyjący założyciele Klubu HDK tj. Pan A.Lis i pan F.Pawełczyk.

Ad.5)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”

Przewodnicząca Rady oddała głos panu M.Augustyniakowi, który przestawił zebranym prezentację i szczegółowe informacje dot. opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”. Stwierdził, że Dolny Śląsk rozwija się niewspółmiernie.
W obecnej i następnej perspektywie finansowej UE Dolny Śląsk otrzyma znacznie mniej środków, ponieważ statystycznie w dokumentach Unii cały Dolny Śląsk jest zbyt zamożnym regionem. W tej sytuacji samorządy biedniejszych subregionów południa Dolnego Śląska nie otrzymają wsparcia mimo, że akurat te obszary tej pomocy najbardziej potrzebują. Południowa część województwa dolnośląskiego wymaga nowego, spójnego planu modernizacji i rozwoju. Przyjęcie strategii dla Przedgórza Sudeckiego i Sudetów na lata 2020 – 2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa dolnośląskiego pozwoli gminom z tego terenu ubiegać się o znaczące środki finansowe z budżety państwa oraz Unii Europejskiej. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Przedgórza Sudeckiego to jedyna szansa na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno – gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska i odwrócenia bardzo niekorzystnych zjawisk. Szansą na modernizację i rozwój jest stworzenie wspólnego programu na wzór Aglomeracji Wałbrzyskiej lub Polski Wschodniej, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne ubieganie się o finansowanie projektów z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Strategia będzie wyznaczać najważniejsze działania, których realizacji pozwoli zmniejszyć olbrzymie dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym pomiędzy częścią północną, a południową naszego województwa.Poinformował, że 85% wszystkich samorządów podregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego podjęło już stosowne uchwały.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że przygotowanie takiej strategii, takiego dokumentu jest potrzebne. Zwróciła się z pytaniem w jaki sposób od strony organizacyjnej będzie wyglądać opracowanie tego dokumentu, kto będzie uczestniczył w pracach nad dokumentem i jaki wkład finansowy poniesie gmina Kudowa-Zdrój.
Pan M.Augustyniak poinformował, że 27.10.2017 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie w Kamiennej Górze, na które został zaproszony Burmistrz P.Maziarz. Czasu nie jest dużo, planuje się zamknięcie prac nad strategią w ciągu 3 - 4 miesięcy. Harmonogram spotkania przewiduje rozmowę na temat tego, co już zostało zrobione, zostanie wybrany komitet sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele mniejszych regionów w ramach południowej części Sudetów. Komitet sterujący będzie wspierał współpracę z wykonawcą, który zostanie wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. W kompetencji komitetu sterującego będzie praca z wykonawcą i z gminami, kontrolowanie przebiegu poszczególnych etapów realizacji tworzenia strategii, kontaktowanie się z gminami, zbieranie informacji z poszczególnych regionów – problemy, wyzwania z którymi gminy się borykają. Strategia będzie określać najważniejsze cele do realizacji m.in. komunikacja, odciążenie ruchu ciężarowego, budowa drogi ekspresowej, która ożywi Ziemię Kłodzka, likwidacja niskiej emisji itd. Szacuje się, że koszty opracowania strategii wyniosą ok.125.000 zł netto. Proponuje się partycypację w kosztach uwzględniającą ilość mieszkańców, czyli największe gminy będą ponosiły większe koszty.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem jaka jest szansa, że kiedy dokument powstanie to zostanie przyjęty przez rząd i instytucje, które będą zarządzały finansami. Jakie są szanse, że to się powiedzie.
Pan M.Augustyniak poinformował, że sukces już udało się osiągnąć dzięki rozlicznym spotkaniom
z samorządami, z Zarządem Województwa i radnymi różnych opcji politycznych z tego terenu. Odbyły się też rozmowy prezydenta R.Szełemeja z osobami z otoczenia premiera Morawieckiego. Jest przekonany, że mając w ręku taki dokument będzie można zabiegać w rozmowach z rządem o to, aby liczyć na wsparcie. W/w uchwała jest wstępnym dokumentem. Po podpisaniu porozumienia przez sygnatariuszy i po zatwierdzeniu strategii będzie konieczność podjęcia uchwały na mocy, której Rada przyjmie strategię.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/225/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że w/w uchwała została radnym przedłożona, ponieważ taki jest wymóg prawny. Jeżeli rada nie podjęłaby takiej uchwały to przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową nastąpiłoby z mocy prawa.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/226/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Kudowie-Zdroju

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią aszkołe Podstawową nr 3 w Kudowie-Zdroju
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/227/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału - 25/100, w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej.

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że dzierżawca części gruntu położonego przy ul. Łąkowej z własnych środków wybudował boks garażowy na podstawie pozwolenia na budowę. Dzierżawca wystąpił do Burmistrza Miasta o wykup części nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest garaż. Dzierżawca posiada umowę dzierżawy zawartą na okres 10 lat - w trybie bezprzetargowym na podstawie zgody wyrażonej w uchwale Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju Nr XXXIII/190/17 z dnia 27 marca 2017 roku. Sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej na rzecz dzierżawcy w trybie bezprzetargowym wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju, tj. zwolnienia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z obowiązku zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału - 25/100, w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/228/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w trybie bezprzetargowym udziału-25/100, w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej została podjęta jednogłośnie.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony.

Głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że przygotowane zostały trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony. Trzy osoby są dzierżawcami nieruchomości, które są przedmiotem w/w uchwał. Osoby te zwróciły się z prośbą o wydzierżawienie przedmiotowych nieruchomości na czas nieoznaczony ze względu na planowane przystąpienie do działania określonego w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”
w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Radny B.Buksak stwierdził, że Rada występuje z pomocną dłonią w kierunku trzech osób, które chcą rozszerzyć działalność gospodarczą. Tymczasem pan A.Gomółka zmaga się od dłuższego czasu z problemem w jego ocenie podobnym. Też występuje z prośbą o podjęcie działań zmierzających do możliwości poprawy prowadzonej działalności gospodarczej. Ma wrażenie, że spotyka się z oporem.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy pan A.Gomółka złożył wniosek o taką umowę. Osoby, których dotyczą w/w uchwały dzierżawią grunty na działalność rolniczą. Jeśli pan A.Gomółka ma potrzebę wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony to powinien złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miasta. Wtedy zostaje przygotowany dla radnych odpowiedni projekt uchwały.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że zapoznała się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy, aby mogli otrzymali dofinansowanie muszą wyłożyć 400.000 zł netto, aby mieć zwrot tylko 200.000 zł. Mają 50% dofinansowania i są obarczeni dosyć znacznymi kosztami pod warunkiem, że będą to wykorzystywać na cele rolne. Muszą spełnić odpowiednie wymogi, nie mogą mieć tylko tych łąk, muszą m.in., hodować było domowe. Wyraża stanowisko, aby w naszej gminie jak najdłużej zostały tereny rolne.
Radny W.Duś stwierdził, że miło jest cieszyć oko stadami krów, które są na polach, które całymi latami stały odłogiem a teraz są zagospodarowane. Widać, że ci dzierżawcy inwestują, stawiają hale a przede wszystkim bardzo ciężko pracują. Należy się cieszyć, że na terenie gminy są tacy gospodarze.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXIX/229/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczonyzostała podjęta jednogłośnie.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony, a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/230/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony została podjęta jednogłośnie.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/231/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony została podjęta jednogłośnie.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna.

Głos zabrała pani I.Biernacik – skarbnik gminy, która poinformowała, że jednostka OSP Kudowa-Czermna będąca w Krajowym Systemie Ratownictwa drogowego złożyła wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie remontu elewacji remizy strażackiej, zakupu sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego. Całkowita wartość realizowanego zadania wyniesie 10.456,00 zł. Jednostka pozyskała z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kwotę 8.156,00 zł. Natomiast wkład własny w łącznej kwocie 2.300,00 zł jednostka pokryje z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna została podjęta jednogłośnie.

Radna E.Marecka-Szydło zgłosiła wniosek o ogłoszenie 10 min. przerwy w obradach.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

i)    Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.

Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2017-2025 dokonuje się następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2017 do aktualnej korekty budżetu,
2)    wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018,
3)    poprawia się nazwę przedsięwzięcia „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” i zmienia się limity w poszczególnych latach: zmniejszenie limitu w  2017r. o  2.688,00 zł i zwiększenie w 2018 r. o 2.688,00 zł,
4)    wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Od mąki po chleb" w związku z odstąpieniem jednego z partnerów czeskich (Borovnice) od realizacji projektu,
5)    zmniejsza się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu” o 6.440,00 zł w tym w o 2.576,00 zł w 2017 roku oraz o 3.864,00 zł w 2018 roku,
6)    wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój” z limitem zobowiązań w kwocie 15.000,00 zł i terminem realizacji w 2018 roku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -      14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni:S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXIX/233/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 215.834,60 zł. oraz przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Dochody:

 • dział 756 – zwiększa się o 16.921,00 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za 2016 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego. Zwiększa się o 20.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej i o 10.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty targowej. Zwiększa się o 11.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z wód podziemnych.
 • dział 801 – z związku z prawidłowym ujęciem dofinansowania na realizację projektu np. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” zwiększa się o 18.957,00 zł dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych oraz wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.942,00 zł.
 • dział 900 – zwiększa się o 80.000,00 zł wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadza się dochody w kwocie 15.350,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych wycofanych z eksploatacji (śmieciarka, spychacz). W związku z rozliczeniem zadań współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmniejsza się o 1.220,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „To My Tworzymy Czyste Środowisko” oraz o 7.115,40 zł na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”.
 • dział 921 – wprowadza się dochody z tytułu odpłatności za udział w Targach Regionalnych w kwocie 18.000,00 zł

Wydatki:

 • dział 020 – wykreśla się wydatki w kwocie 37.400,00 zł przeznaczone na zalesianie lasu komunalnego,
 • dział 600 – zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na naprawy dróg gminnych asfaltowych, szutrowych oraz z trylinki. Zwiększa się o 80.000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 • dział 700 – zmniejsza się o 270.000,00 zł wydatki na uzbrojenie działek na tzw. 17 ha w związku z podjęciem decyzji o ograniczeniu wydatków do wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • dział 710 – zwiększa się o 4,00 zł wydatki na opracowanie operatu uzdrowiskowego (rata płatna w 2017 roku). Zmniejsza się o 2.576,00 zł wydatki na przeprowadzenie niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ten cel w 2017 roku.
 • dział 750– zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w związku z nieplanowanym przejściem na emeryturę 1 pracownika administracyjnego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w związku z większymi niż planowano wydatkami na usługi pocztowe, dostęp do programów Lex, wdrożenie centralizacji VAT. Zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na zakup pozostałych usług związanych z promocją gminy w związku z przedłużeniem reklamy gminy na trasie Wrocław -Kudowa-Zdrój.
 • dział 754 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów na udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Wprowadza się wydatki w kwocie 2.300,00 zł na dofinansowanie remontu elewacji remizy strażackiej, zakupu sprzętu techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP Czermna.
 • dział 801 – w związku z wprowadzoną reformą oświaty tj. likwidacją gimnazjum i powstaniem ośmioletniej szkoły podstawowej dostosowuje się plan wydatków do aktualnych potrzeb: zwiększa się o 47.700,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej, zmniejsza się o 37.200,00 zł wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 w tym wydatki płacowe o 20.200,00 zł, wydatki na zakup energii o 10.000,00 zł i wydatki na zakup usług pozostałych o 7.000,00 zł, zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa podstawowego o 39.800,00 zł w tym wydatki płacowe o 19.800,00 zł, wydatki na zakup energii o 10.000,00 zł i wydatki na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł, zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznego gimnazjum, zmniejsza się o 72.688,00 zł wydatki w Zespole Szkół Publicznych na szkolnictwo gimnazjalne w tym wydatki płacowe o 20.000,00 zł wydatki na zakup energii o 15.000,00 zł i wydatki na zakup usług pozostałych o 35.000,00 zł. Zmniejsza się o 2.688,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” (dostosowanie planu do faktycznego harmonogramu realizacji). Zwiększa się o 60.000,00 zł wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli w związku z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek. Zwiększa się o 89.000,00 zł wydatki płacowe w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w związku z nieplanowanym przejściem 2 osób na emeryturę. Zwiększa się o 360,00 zł wydatki płacowe na opiekuna w autobusie szkolnym. Zwiększa się o 32.400,00 zł wydatki w Zespole Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego . Zwiększa się o 21.000,00 zł wydatki Zespole Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wynagrodzeń w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego jest wynikiem skorzystania przez dwóch nauczycieli z urlopu na poratowanie zdrowia.
 • dział 851 – zmniejsza się o 1.265,00 zł wydatki na programy zdrowotne realizowane przez gminę w 2017 roku (zmniejszenie planu do faktycznego wykonania).
 • dział 852 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w DPS-ach. Zmniejsza się o 7.337,00 zł  wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (mniejsze niż planowano zapotrzebowanie). Zmniejsza się o 183,00 zł wydatki na ubezpieczenie majątku Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • dział 855 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki za umieszczenie dzieci z gminy Kudowa-Zdrój w rodzinach zastępczych i domach dziecka.
 • dział 900 – zwiększa się o 148.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z większą niż planowano ilością zebranych i oddanych na składowisko odpadów. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się o 10.080,40 zł wydatki na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”. Wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż najazdowej wagi samochodowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - etap I - dokumentacja projektowa”. Wprowadza się wydatki w kwocie 21.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż 3 szt. reduktorów mocy w oświetleniu ulicznym na terenie przejścia granicznego w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 41.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru rewitalizowanego”.
 • dział 921 – zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki za dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami płacowymi (urlop macierzyński). Zwiększa się o 70.000,00 zł wydatki na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w związku z większymi niż planowano wydatkami na prace remontowe prowadzone w budynku przy ul. Głównej 43.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmian w budżecie gminy Kudowa- Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     13 radnych
wstrzymał się         -        1 radny

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.

Uchwała nr XXXIX/234/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok została podjęta większością głosów.

k)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Radny M.Olejarz zgłosił wniosek o odstąpienie od głosowania nad w/w projektem uchwały z uwagi na to, że na wspólnym posiedzeniu komisji wywołał on długotrwałą dyskusję. Radni chcieliby jeszcze pochylić się nad projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Olejarza o odstąpienie od głosowania nad w/w projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     13 radnych
wstrzymała się -        1 radny

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymała się radna:M.Midor-Burak.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.

l)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój.

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że nad Statutem Gminy pracowała specjalnie powołana doraźna komisja statutowa. Prace trwały ponad rok, prace komisji wspierał radca prawny W.Mrozek.
Radna J.M.Fabrycka zgłosiła wniosek o wniesienie następujących poprawek:
§ 7 pkt.2 brzmi „Rada powierza wykonanie właściwemu organowi” powinno być „Rada powierza wykonanie uchwał właściwemu organowi”.
§ 66 pkt.5 „Karty z oddanymii protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.” Powinno być „Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.”
Radna M.Midor-Burak zwróciła się prośbą o pochylenie się nad zapisem Rozdziału 3 § 14 pkt. 3
w brzmieniu „Radny może być członkiem najwyżej dwóch Komisji. Ograniczenie to nie dotyczy udziału radnego w pracach komisji doraźnej.” Radna stwierdziła, że w obliczu tego, iż dodatkowo trzeba będzie powołać komisję uzdrowiskową może pojawić się problem z quorum na komisjach. Wówczas ten zapis będzie problemem dla przyszłych radych. Można zrobić fakultatywność, że radny nie musi być członkiem trzech komisji. Radna proponuje wprowadzić zapis w brzmieniu „Radny może być członkiem najwyżej trzech komisji”. Wówczas nie jest to obligatoryjność, daje dowolność, radny może być członkiem jednej komisji, dwóch bądź trzech, ale ten przepis nie jest na tyle ograniczający, żeby utrudnić w przyszłości funkcjonowanie pracy w komisjach. Do tej pory były przypadki na komisji oświaty, gospodarczej bądź rewizyjnej, że czekano aby przyszedł ktoś jeszcze, ponieważ nie było wymaganego quorum. Ten zapis może takie problemy w przyszłości powodować.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej J.M.Fabryckiej o uzupełnienie zapisu
§ 7 pkt.2 o słowo „uchwał” oraz § 66 pkt.5 o słowo „głosami”.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     14 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak,A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej M.Midor-Burak zmianę brzmienia § 14 pkt. 3 na następujące „Radny może być członkiem najwyżej trzech komisji. Ograniczenie to nie dotyczy udziału radnego w pracach komisji doraźnej.”
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     7 radnych
przeciw było           -     7 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor-Burak,T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, W.Gucz,J.M.Fabrycka, D.Kandefer, M.Olejarz,E.Marecka-Szydło,A.Mróz,
W/w wniosek nie został przyjęty.
Radca prawny zgłosił wniosek o przegłosowanie poprawki polegającej na zmiennie zapisu § 55 pkt.3
w brzmieniu „z tych dokumentów wynikających” na „wynikających z tych dokumentów”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek w/w wniosek.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     14 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak,A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Glos zabrał W.Mrozek radca prawny, który przedstawił informacje dotyczącą nowych zapisów, które pojawiły się w Statucie Gminy. Pojawiły się postanowienia, które regulują sposób rozpatrywania rozstrzygnięć nadzorczych, wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Statut określa procedurę przy rozpatrywaniu tego rodzaju wezwań, skarg wnoszonych do sądu administracyjnego, rozstrzygnięć nadzorczych. § 10 zawiera zapisy dotyczące petycji - jest to ogólne odniesienie, że petycje złożone do rady w trybie ustawy o petycjach rozpatruje rada.W Statucie znalazł się zapis mówiący o zwiększeniu liczby wiceprzewodniczących – od 1 do 2 wiceprzewodniczących. W przypadku powołania dwóch wiceprzewodniczących decydująca będzie rola przewodniczącego, aby umiejętnie podzielić zakres zadań wiceprzewodniczących, aby nie wchodzili sobie w kolizje w przypadku zastępstwa przewodniczącego podczas jego nieobecności. Ponadto zrezygnowano z nazw komisji stałych. Nazwy komisji będą kształtowane zawsze na początku kadencji. Radni będą o tym decydować, zakres prac będzie też określony przez radnych. Określono tylko maksymalny skład komisji. Pojawia się również nowa komisji tj. komisja uzdrowiskowa, której zadania zostały określone w § 18. Skład osobowy będzie kształtowany w ramach odrębnej uchwały rady. W Statucie znalazł się również zapis dot. sposobu komunikacji w ramach prac rady. Informacje dla radnych przesyłane będą również droga e-mailową. Postanowienie Statutu daje radnemu możliwość wyboru dostarczania dokumentów. Przewodnicząca Rady poinformowała, że Statut zawiera rzecz nową tj. inicjatywa uchwałodawcza dla grupy mieszkańców. Z wnioskiem o podjęcie uchwały może wystąpić grupa co najmniej 15% mieszkańców Kudowy-Zdroju posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do rejestru wyborców.
Przewodnicząca Rady podziękowała członkom komisji statutowej pozostałym radnym oraz radcy prawnemu panu W.Mrozkowi za pracę nad projektem statutem.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -     14  radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

m)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w/w projekt uchwały dyskutowany był na wspólnym posiedzeniu komisji. Radni wypracowali wspólne stanowisko, że nie miało miejsca naruszenie interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju.
Głos zabrał pan W.Mrozek – radca prawny, który poinformował, że wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczy dwóch uchwał w sprawie zmiany nazw ulic. Te uchwały zdaniem wzywającego do usunięcia naruszenia interesu prawnego naruszają konkretne w Jego ocenie postanowienia Statutu Gminy tj. § 40, 49, 60, 61. Paragrafy te dotyczą zarówno statutowych wymogów określonych dla projektów uchwał oraz wymogów stawianych podczas procedury głosowania nad projektami uchwał. Kluczem wezwania jest to, że projekty uchwał w sprawie zmiany nazw ulic zawierały wykropkowane miejsca. W te miejsca należało wpisać to, nad czym radni zagłosują. Na sesji padały propozycje zgłaszane przez radnych, nad każdą z tych propozycji było głosowanie. Po przegłosowaniu propozycji nie trzeba było dodatkowej czynności w postaci głosowania raz jeszcze nad uchwałą uzupełnioną o tę nazwę, ponieważ sam fakt wyboru danej propozycji to jest przyjęcie uchwały w tym brzmieniu. Nie ma potrzeby kolejnego głosowania. Co do zasady ani Statut, ani ustawa o samorządzie gminnym nie wymaga, aby to głosowanie nad propozycją powtórzyć głosowaniem nad uchwałą uzupełnioną o tę nazwę. Praktyka wykształciła to rozwiązanie, przy akceptacji nadzoru wojewody, że wystarczy to jedno głosowanie. Ponadto stwierdził, że rekomenduje Radzie nieuwzględnienie tego wezwania. Jaki będzie dalszy scenariusz zależy od wzywającego.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że odrzucenie wezwania nie znaczy, że sprawa zostanie zakończona.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za nieuwzględnieniem wezwania głosowało       -  12 radnych
                      wstrzymało się                         -    2 radnych

Za nieuwzględnieniem wezwania głosowali: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, T.Szełęga.
Uchwała nr XXXIX/236/17 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju została podjęta większością głosów.

n)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej wewnętrzną drogę gminną położonej na terenie Kudowy-Zdroju.

Projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Głos zabrała pani B.Kopeć - sekretarz gminy, która poinformowała, że w obrębie Zakrze wzdłuż działki oznaczonej geodezyjnie nr 240 (dr) wydzielane są sukcesywnie działki gruntu pod budowę domów jednorodzinnych, z których część została już sprzedana i znajduje się w trakcie zabudowy. Jeden z właścicieli nieruchomości wystąpił o nadanie numeru porządkowego dla swojej nieruchomości, jednak wcześniej niezbędne jest nadanie nazwy ulicy. Wobec czego wnioskodawca zaproponował nazwę - ulica Błękitna.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej wewnętrzną drogę gminną położonej na terenie Kudowy-Zdroju
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                     -       14 radnych

Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska,B.Buksak,W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga,M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej wewnętrzną drogę gminną położonej na terenie Kudowy-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

Ad.6)

Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem, czy współorganizacja krajowego kongresu prawników planowanego w dniach 11-12 maja 2018 r. wiąże się z kosztami dla gminy.
Pani Skarbnik stwierdziła, że na tę chwilę nie ma takich danych, natomiast na pewno gmina będzie służyć pomocą organizacyjną.

Ad.7)

Radny M.Turoń zwróci się z pytaniem jaki jest etap rekultywacji wysypiska odpadów.
Pani Skarbnik poinformowała, że do 2 lat został skrócony okres rekultywacji. Prace się już rozpoczęły.
Pani E.Bubińska- Z-ca Burmistrza poinformowała, że wykonawca rozpoczął prace na składowisku odpadów. Firma wykonuje drogi dojazdowe na czaszę wysypiska. Zwożone są materiały, które będą pozwalały utwardzić drogę. Można podjechać i z drogi dojazdowej zobaczyć jak postępują prace.
Radny M.Olejarz poinformował, że planuje zorganizowanie komisji wyjazdowej na wysypisko.
Przewodnicząca Rady złożyła na ręce pani E.Bubińskiej – Za-cy Burmistrza wniosek dot. ustawienia lustra poprawiającego widoczność na ul. Kościelnej – wniosek w załączeniu do niniejszego protokołu.
Radny M.Olejarz poruszył sprawę budynku mieszkalnego położonego za stacją paliw Shel. Dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a mieszkańcy nadal czekają na decyzję dot. sprzedaży lokali mieszkalnych.
Pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza poinformowała, że procedura zbycia lokali została już rozpoczęta. Plan zagospodarowania został zmieniony. Mieszkańcy wystąpili do Urzędu Miasta w prośbą
o możliwość wykupu tych lokali. Procedura zbycia lokali trwa z reguły ok. 4 miesięcy.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani A.Chełmińskiej - dyrektorowi Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, która poinformowała, że w szkole uczy się ponad 200 dzieci z czego 180 są to dzieci
z Kudowy-Zdroju. Szkoła podejmuje różnego rodzaju starania, nie tylko dla uczniów, ale również dla lokalnej społeczności. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej uruchomiono duży projekt edukacyjny dla osób dorosłych. W ramach projektu prowadzone są zajęcia językowe – język angielski, niemiecki, czeski, zajęcia komputerowe, doradztwa zawodowego itd. Starają się jak najlepiej dbać o poziom edukacji dzieci uczęszczających do szkoły. Pani dyrektor skierowała do radnych zaproszenie do wizyty w szkole i zobaczenia szkoły. Ponadto zwróciła się z prośbą, aby na szkołę spojrzeć serdecznie oraz podziękowała władzom miasta za wsparcie remontu dachu na budynku szkoły, dowóz dzieci na basen. Zwróciła się z prośba o to, aby radni zauważali i oceniali to, co próbują robić dla dzieci oraz lokalnej społeczności. W szkole działa 20 kółek zainteresowań lub przedmiotowych. Mimo skromnych funduszy starają się utrzymać szkołę na dobrym poziomie.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem na jakim etapie jest remont dachu.
Pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza poinformowała, że został wyłoniony wykonawca, który przystąpi do prac po podpisaniu umowy.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu L.Nakonecznemu, który nawiązując do sprawy pana A.Gomółki stwierdził, że stosowny wniosek złożył już kilka lat temu. Zwrócił się w związku z tym
z pytaniem co teraz ma zrobić, jako przedsiębiorąca pan A.Gomółka nie może być inaczej traktowany niż inni. Radni byli u pana Gomółki, należałoby sprawę w końcu załatwić.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że skoro pan A.Gomółka złożył stosowny wniosek, to prosi o przygotowanie na kolejną sesję projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani A.Jasek-Staszczyszyn, która stwierdziła, że dowiedziała się o możliwości uzyskania z Urzędu Miasta dotacji na zakup ekologicznych kotłów ciepła zgodnie z określonym regulaminem. W/w zakupiła ekologiczny piec od polskiego producenta ze wszelkimi wymaganiami ekologicznymi. Okazało się, że nie ma on mechanicznego podajnika i z takiej dotacji niestety nie może skorzystać. Zgodnie z regulaminem musi być mechaniczny podajnik z uzasadnieniem, że mogą tam być spalane śmieci. W zakupionym kotle jest ceramiczny palnik i nie może palić niczym innym tylko stałym opałem – suchym węglem i suchym drewnem. Nie ma mowy o paleniu jakichkolwiek śmieci. Rozmawiała z producentem kotła, który stwierdził, że pierwszy raz spotyka się z taką interpretacją prawa. W/w zwróciła się z pytaniem, czy regulamin, który ją dyskwalifikuje i nie może otrzymać dotacji, jest zgodny z prawem. W ustawie nie ma mowy o żadnym podajniku, po prostu musi być kocioł klasy 5, który ma bardzo wysokie wymagania.
Przewodnicząca Rady stwierdzała, że radni powinni się pochylić jeszcze raz na tym regulaminem.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem kiedy w/w zakupiła i czy wtedy znana była jej treść regulaminu.
Pani A.Jasek-Staszczyszyn poinformowała, że kocioł zakupiła w sierpniu. Stwierdziła, że coś słyszała, ale pomyślała, że jest to niedorzeczne.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że nie podejmuje się oceniać, czy jest to niedorzeczne, natomiast jest regulamin, który określa warunki uzyskania dotacji.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza, która stwierdziła, że regulamin wprowadzono po to, aby ograniczyć możliwości dostępu do podajnika przez właściciela, a co za tym idzie ograniczyć możliwość spalania rzeczy, które w piecu nie powinny się znaleźć. Regulamin nie był z całą pewnością pomyślany tak, aby w jakiś sposób ograniczać, ale żeby dotyczył wszystkich. Zaproponowano taką treść, której chciano wymagać od wszystkich mieszkańców. Na temat regulaminu rozmawiała
z zainteresowaną podczas przyjęć interesantów. Jeżeli chodzi o ograniczenie nie tylko do klasy 5, ale również do konieczności posiadania mechanicznego podajnika, sugeruje aby przyjrzeć się zapisom regulaminu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dopuszcza możliwość uzyskania dotacji celowej i porównać czy nasz regulamin jest odstępstwem od tego, co proponuje WFOSiGW. Zaprosiła w/w na rozmowę do Urzędu Miasta. Teraz nie chodzi o rozpatrywanie jednego, indywidualnego przypadku, regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców. Jeżeli ktoś podejmuje się przystąpić do inwestycji, to powinien zapoznać się z możliwościami, które są przez Radę Miejską przyjęte.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani D.Korzeniowskiej, która poinformowała, że 1 października br. kudowscy przedsiębiorcy wystosowali do Burmistrza Miasta pismo dot. problemu związanego z oddaniem segregowanych odpadów komunalnych z hoteli restauracji itd. Zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, ponieważ przedsiębiorcy nie wiedzą, czy te odpady będą odbierane. Przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości zawożenia segregowanych odpadów do zakładu komunalnego.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza, która poinformowała, że zarządzenie Burmistrza Miasta, które dotyczy zmiany regulaminu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostało wydane 9 sierpnia br. Był czas, żeby zapoznać się z tym zarządzeniem, a tym samym zmienionym regulaminem. W związku z tym, że wpłynęło do Urzędu Miasta pismo od kudowskich przedsiębiorców podjęto działania, które zmierzają do tego, aby przeanalizować problem, bo problem jest i dotyczy wszystkich mieszkańców, nie tylko tych którzy prowadzą działalność gospodarczą. Gmina nie rozróżnia tych, którzy są zameldowani w Kudowie, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych od tych, którzy na terenie Kudowy skoncentrowali swoje centra życiowe i prowadzą działalność gospodarczą. Wszyscy są mieszkańcami Kudowy-Zdroju. Na przestrzeni ostatnich lat (od 2015r.) zaobserwowano wzrost odbieranych niesegregowanych odpadów komunalnych. Jest to ok. 120 ton więcej niż w roku poprzednim. Z informacji uzyskanej od KZWiK sp. z o.o. wynika, że zadeklarowana przez mieszkańców selektywna zbiórka odpadów nie odbywa się. Odpady odbierane są w sposób zmieszany. Dlatego też przystąpiono do zmiany. Należy pamiętać, że odbiór odpadów z gminy jest to rzecz bardzo kosztowna. Pojawienie się 120 ton nieposegregowanych odpadów generuje koszty. W związku w pismem przedsiębiorców gmina chce przyjrzeć się temu problemowi kompleksowo. Prowadzona jest analiza, która zostanie przedstawiona Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, ale wymaga to czasu. Odpowiedź na pismo przedsiębiorcy otrzymają.
Pani D.Korzeniowska stwierdziła, że nie jest to dla niej odpowiedź. Zwróciła się z pytaniem, co przedsiębiorcy mają zrobić z odpadami, które mają na swoich posesjach.
Głos zabrała pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza, która stwierdziła, że mówi się tutaj o problemie indywidualnym, natomiast problem Kudowy to problem kompleksowy i nie zostanie rozwiązany powołując się na przypadek w/w.
Pani D.Korzeniowska stwierdziła, że nie jest to przypadek odosobniony. Pod pismem podpisało się 20 osób. Jest to krzywdzące. Zakupili przyczepkę, samochód żeby móc segregować odpady i nie czekać na pracowników KZWiK sp. z o.o., żeby przyjechali i zabrali śmieci. Należy stwierdzić, że pracownicy przyjeżdżają po śmieci za rzadko. Przedsiębiorcy chcą, aby miasto wyglądało ładnie, a nie żeby leżały stosy śmieci.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że dla niej sprawa jest oczywista, przedsiębiorcy mają problem. Pani Burmistrz zadeklarowała, że będzie pracować nad tym problemem, zaproponowała również, żeby Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna pochyliła się nad tym problemem. Proponuje, aby w/w wzięła udział w posiedzeniu Komisji i przedstawiła problem. Problem musi być rozwiązany. Proponuje, aby pani D.Korzeniowska udała się do Urzędu Miasta i rozmawiała na temat rozwiązania problemu.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani E.Miklas, która stwierdziła, że z dużą satysfakcją przyjęła wiadomość, że zakończyły się prace nad Statutem Gminy. Cieszy ją zapis mówiący o tym, że mieszkańcy gminy w ilości 15% mogą się wypowiedzieć się na temat ważnych spraw. Na jednym ze spotkań pana radnego W.Dusia usłyszała, że wg. nowego Statutu będzie dwóch wiceprzewodniczących. W ustawie o samorządzie gminnym przeczytała, że w gminach do 20.000 mieszkańców wystarczy 1 wiceprzewodniczący. Zwróciła się, w związku z tym z pytaniem, czy wystarczy jeden wiceprzewodniczący czy może być dwóch. Ponadto nawiązując do uroczystości, które miały miejsce w mieście wydaje się, że są osoby, które regularnie w nich uczestniczą, które reprezentują Urząd Miasta. Odbywają się takie uroczystości, w których wg. niej radni powinni uczestniczyć. Na uroczystościach związanych z 45-leciem Klubu HDK było wielu gości z całego kraju a radnych było tylko dwóch.
Radca prawny W.Mrozek stwierdził, że w ustawie o samorządzie gminnym nie widzi takiego ograniczenia. Ograniczenie, o którym mówiła pani E.Miklas nie dotyczy wiceprzewodniczących.
Przewodnicząca Rady odczytała podziękowania, które wpłynęły do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju od Burmistrza Miasta Tuchola za udzieloną pomoc finansowąi okazane wsparcie.

Ad.8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewidnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIX/17 z dnia 26 października 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2017 07:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż