Zarządzenie Nr  240/17

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój

z dnia 14 grudnia 2017 r.

 

w sprawie regulaminu dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa – Zdrój
o nazwie:  „Mój dom na medal”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz uchwały nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie  ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa-Zdrój o nazwie: „Mój dom na medal” ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 90, poz. 1343), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

 

§ 1.

 1. Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowa-Zdrój zwanej dalej Komisją.
 2. W skład Komisji wchodzą: Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Zastępca Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej Rady Miejskiej, wskazani przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta zajmujący się sprawami architektury, budownictwa i inwestycji.
 3. Przewodniczącym Komisji jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, który kieruje jej pracami.

§ 2.

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki wybudowane do dnia 31 grudnia 1970 r.
 2. Komisja przyznaje nagrody osobom (podmiotom) wyłonionym spośród zgłoszonych kandydatur przez podmioty wymienione w § 5 uchwały Rady Miejskiej Nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa-Zdrój o nazwie „ Mój dom na medal”.
 3. Zgłoszenie zawierać powinno elementy wymienione w § 5 pkt. 4 uchwały Rady Miejskiej Nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa-Zdrój o nazwie               „ Mój dom na medal” oraz:
 1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości,
 2. oświadczenie, iż uczestnik konkursu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu,
 3. oświadczenie, iż uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu,
 4. oświadczenie dotyczące danych osobowych niezbędnych do wystawienia deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym ( PIT-8 A) – dotyczy tylko osób fizycznych,
 5. oświadczenie o finansowaniu inwestycji ze środków własnych.
 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest nie zaleganie w stosunku do Gminy Kudowa-Zdrój z opłatami o charakterze podatkowym, cywilnym                             i administracyjnym, potwierdzone oświadczeniem uczestnika konkursu.
 2. W każdym roku Komisja przyznaje od 1 do 6 nagród. Komisja może nie przyznać żadnej nagrody, jeśli żadna ze zgłoszonych kandydatur nie osiągnęła 50 % możliwych do uzyskania punktów.

§ 3.

Z konkursu będą wykluczone budynki naruszające ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa–Zdrój oraz takie, w których roboty zostały wykonane w sposób powodujący naruszenia planu.

§ 4.

Wyłączeniu z konkursu podlegają wszystkie nieruchomości, których remont odbył się przy udziale środków zewnętrznych w tym pozyskanych z funduszy unijnych.

§ 5.

W czasie trwania konkursu Komisja Konkursowa dokonuje oceny budynków biorących udział w konkursie w III etapach:

 1. I etap polegać będzie na formalnej ocenie złożonych wniosków.
 2. II etap polegać będzie na dokonaniu wizji lokalnej.
 3. III etap polegać będzie na ocenie zgłoszeń w oparciu o nw. kryteria:

 

1

Budynek wpisany do rejestru zabytków

Budynek wpisany do ewidencji zabytków

Budynek nie będący zabytkiem

2

1

0

2

Stopień odtworzenia elementów historycznych:

- odtworzenie całkowite,

- odtworzenie częściowe,

- brak odtworzenia.

 

2

1

0

3

Udział powierzchni budynku przeznaczony na funkcję mieszkalną:

90% -100 %

70% - 90 %

50% - 70%

30% - 50%

10% - 30%

  0% - 10%

 

 

5

4

3

2

1

0

4

Zakres wykonanych prac remontowych:

- wewnętrzne,

- zewnętrzne po 1 punkcie za:

 • dach + kominy + obróbki
 • elewacje
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa
 • zagospodarowanie terenu przy budynku:             

dojścia, klomby, ogrodzenia, mała architektura, zieleń przy czym teren nie musi stanowić własności właściciela budynku.

 

0

 

1

1

1

1

 

 

 

1

5

Stopień skomplikowania wykonanych robót:

- mały

- średni

- duży

 

1

2

3

6

Rodzaj i jakość stosowanych materiałów wykończeniowych (detale, pokrycie dachu, opaski okienne, wykończenie elewacji):

- materiały historyczne lub naturalne (drewno, dachówka ceramiczna, metaloplastyka, kamień naturalny, klinkier),

- materiały imitujące materiał historyczny lub naturalny (panele, okładziny PCV, blacho dachówka, gont papowy, tynk żywiczny),

- ocenie nie podlegają budynki, w których nie wykonano żadnych elementów dekoracyjnych.

 

 

 

2

 

 

1

 

 

0

7

Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w tym również wpływających na ekologię i środowisko:

- docieplenie ścian,

- docieplenie dachu,

- wymiana stolarki na energooszczędną,

- inne rozwiązania związane z wyglądem budynku,

- brak.

 

 

1

1

1

1

0

8

Estetyka budynków, ogólne wrażenie, atrakcyjność formy i kolorystyki w kontekście otaczającej przestrzeni, zagospodarowanie otoczenia nieruchomości.

Średnia ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji.

1-5

9

Roboty wykonane na podstawie

- wymaganej dokumentacji

- bez dokumentacji

 

1

0


W przypadku nieruchomości, które osiągną jednakową ilość punktów, rozstrzygające będzie głosowanie komisji konkursowej. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów komisji o zwycięzcy decyduje głos przewodniczącego.

§ 6.

Z przeprowadzonej oceny Komisja Konkursowa sporządza protokół oraz formularz oceny              w oparciu o kryteria określone w § 5.

§ 7.

Komisja jest zobowiązana ocenić zgłoszone kandydatury i podjąć decyzję w sprawie nagród najpóźniej do 15 marca. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nie przyznaniem żadnej nagrody w danym roku.

 

§ 8.

Nagrody wręczane są uroczyście przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój                                      i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 9.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ( t.j z 2017 r. Dz.U. poz. 1971) z tytułu wygranej w konkursie od osób fizycznych zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości określonej ustawą.

§ 10.

Traci moc Zarządzenie nr 199 /2013 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 września 2013 r. w sprawie regulaminu dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa-Zdrój o nazwie „ Mój dom na medal”.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Piotr Maziarz

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 240/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:20.12.2017 12:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:20.12.2017 12:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 277