Zarządzenie nr 237/17
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
 z dnia 8 grudnia  2017  roku

              
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:             
                                                                            § 1.
1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie na 15 (piętnaście) rat miesięcznych należności pieniężnej w wysokości 918,00 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1  .
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2017r.;
2)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2018r.;
3)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 28.02.2018r.;
4)      61,20zł  -  płatne w terminie do 30.03.2018r.;
5)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.04.2018r.;
6)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.05.2018r.;
7)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.06.2018r.;
8)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.07.2018r.;
9)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.08.2018r.;
10)      61,20 zł  -  płatne  w terminie do 30.09.2018r.;
11)      61,20zł  -  płatne  w terminie do 30.10.2018r.;
12)      61,20 zł. -  płatne w terminie  do 30.11.2018r;
13)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2018r.;
14)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2019r.;
15)      61,20 zł  -  płatne w terminie do 28.02.2019r.  

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

                                                             
1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 237/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.12.2017 13:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.12.2017 13:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 124