Zarządzenie Nr  243/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
 z dnia 20 grudnia  2017r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) w związku z art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. 2017 r. poz. 783 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję Panią Katarzynę Oczkowską na Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§2.

Zadaniem Pełnomocnika jest realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Udzielam Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do podpisywania korespondencji związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 243/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.12.2017 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.12.2017 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 235