UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU

UCHWAŁA NR XLII/256/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.622

UCHWAŁA NR XLII/257/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  funkcjonującego w strykturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudwoa-Zdrój na lata 2018-2022

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.623

UCHWAŁA NR XLII/259/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym

UCHWAŁA NR XLII/260/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym

UCHWAŁA NR XLII/261/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem o funkcji handlowo-usługowej

UCHWAŁA NR XLII/262/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym

UCHWAŁA NR XLII/263/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi /.../ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Nr XXXVII/214/17 i Nr  XXXVII/251/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XLlI/264/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLlI/265/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/266/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLII/267/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018

UCHWAŁA NR XLII/268/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2018


UCHWAŁA NR XLIII/269/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  oraz przyjęcia do  realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju"

UCHWAŁA NR XLIII/270/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kudowa-Zdrój do Klastra Energii ARES

UCHWAŁA NR XLIII/271/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komsji Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLIII/272/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komsji Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XLIII/273/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Komsji uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2018 rok


UCHWAŁA Nr XLlV/274/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLlV/275/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLlV/276/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  zmianiająca uchwałę nr nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie –  Zdroju zadań własnych gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA NR XLIV/277/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 574 i 575 obręb Słone na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLIV/278/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 572 obręb Słone na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLIV/279/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XLIV/280/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia raprotu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2017

UCHWAŁA NR XLIV/281/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLIV/282/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.1829

UCHWAŁA NR XLIV/283/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.1830


UCHWAŁA NR XLV/284/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Kudowie-Zdrju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.2410

UCHWAŁA NR XLV/285/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat

UCHWAŁA NR XLV/286/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat

UCHWAŁA NR XLV/287/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 257/39 i 257/40 obręb Nowy Zdrój (AM-2) na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLV/288/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy komina znajdującego się przy ul. Fabrycznej  na okres 10 lat

UCHWAŁA NR XLV/289/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

UCHWAŁA Nr XLV/290/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLV/291/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok


UCHWAŁA Nr XLVI/292/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/294/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLVI/295/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.2857

UCHWAŁA Nr XLVI/297/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2018 r.  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


UCHWAŁA Nr XLVIII/298/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLVIII/299/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLVIII/300/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego  Kudowy-Zdroju na 2019 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.3386

UCHWAŁA Nr XLVIII/301/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA Nr XLVIII/302/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr XLIV/282/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.3387

UCHWAŁA Nr XLVIII/303/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r.  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostraczania wody i odprowadzania scieków na trenie Gminy Kudowa-Zdrój w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu


UCHWAŁA Nr XLIX/304/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca  2018 r.  w sprawie przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Budowa Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58" i złożenia wniosku w jego dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

UCHWAŁA Nr XLIX/305/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XLIX/306/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XLIX/307/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.3826

UCHWAŁA Nr XLIX/308/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.3827

UCHWAŁA Nr XLIX/309/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie  odopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kudowa-Zdrój instrumentem płatniczym

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.3828

OŚWIADCZENIE NR1/18  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r.


UCHWAŁA Nr L/310/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr L/311/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój  oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.4507

Rozstrzygnięcie nadzorcze

UCHWAŁA Nr L/312/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawaercia umowy dzierżawy części działki nr 25 obręb Stary Zdrój (AM-1) na okeres 9 lat

UCHWAŁA Nr L/313/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym na rzecz dzierżawcy gruntu, który wybudował go ze środków własnych

UCHWAŁA Nr L/314/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym  na rzecz dzierżawcy gruntu, który wybudował go ze środków własnych

UCHWAŁA Nr L/315/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr L/316/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r.  w sprawie zniesienia ochrony części pomnika przyrody drzew gatunku sosna wejmutka

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.4508


UCHWAŁA Nr LI/317/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

UCHWAŁA Nr Ll/318/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr Ll/319/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr Ll/320/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kudowa-Zdrój"

UCHWAŁA Nr Ll/321/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie oceny aktualności  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR LI/322/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

UCHWAŁA NR LI/323/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia czynności technicznych przy pomniku przyrody

UCHWAŁA NR LI/324/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR LI/325/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

UCHWAŁA NR LI/326/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.5212


UCHWAŁA NR I/1/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR I/2/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Wicprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju


UCHWAŁA NR II/3/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR II/4/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz skladu  osobowego


UCHWAŁA NR III/5/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.6234

UCHWAŁA Nr III/6/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr IIl/7/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr IIl/8/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA Nr IIl/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie Gminnego Programu Wspierwania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020

UCHWAŁA Nr IIl/10/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia  programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019

UCHWAŁA Nr IIl/11/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r., poz.6235

UCHWAŁA NR III/12/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz skladu  osobowego


UCHWAŁA Nr IV/13/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie bużetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.588

UCHWAŁA Nr IV/15/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

UCHWAŁA Nr IV/16/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie podwyższenia kryterium  dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie  dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.273

UCHWAŁA Nr IV/18/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

UCHWAŁA Nr IV/19/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.274


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2018 ROKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:03.01.2018 13:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.02.2020 13:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 1005