Zarządzenie Nr 251/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa -Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2017 rok” do uchwały XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             41.628.867,05 zł      
        w tym dochody majątkowe                         1.899.593,00 zł
                     dochody bieżące                            39.729.274,05 zł
2.     wydatki         43.231.310,05 zł
        w tym wydatki majątkowe        3.162.104,00 zł
                     wydatki bieżące                   40.069.206,05 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.602.443,00 zł.

   
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 251/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.01.2018 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.01.2018 09:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 96