Zarządzenie nr 252/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6,  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju  zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIX/167/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa – Zdrój  załącznik nr 1 p.n. „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2017-2026”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 252/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.01.2018 09:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.01.2018 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 96