Protokół nr XL/17 z dnia 20 listopada 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XL/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 20 listopada 2017 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XL sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Mariusz Kieca             - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Marta Midor-Burak       - nieobecność usprawiedliwiona.

Ad.2)
I.Biernacik – skarbnik gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.3  porządku obrad jako podpunkt f -  projektu uchwały uchylającej uchwałę nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie o pkt.3  porządku obrad jako podpunkt g -  projektu uchwały w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 379/17 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwałę Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości  oraz jako podpunkt h -  projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju do zwołania posiedzenia Komisji.
Burmistrz Miasta oraz radni E.Marecka-Szydło i M.Olejarz wnioskowali, aby przed wprowadzeniem projektu uchwały  w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 379/17 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwałę Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy zapoznać zebranych z materiałem dot. skargi kasacyjnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek skarbnika gminy.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska. Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju do zwołania posiedzenia Komisji.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                 -  10 radnych    
przeciw była         -     1 radna
wstrzymało się     -      2 radnych.
Za przyjęciem wniosku  głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: E.Marecka-Szydło.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, D.Kandefer.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.  
Przewodnicząca Rady wycofała  wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 379/17 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwałę Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad. Stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XL sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 20.11.2017 r.:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok,
d)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
e)    przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
f)    uchylenia uchwałę nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna,
g)    upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju do zwołania posiedzenia Komisji.
4.    Wolne wnioski – zapytania.
5.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Ad.3)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
W trakcie głosowania nad w/w projektem uchwały rady B.Buksak zwrócił się  z wnioskiem o zapoznanie go oraz obecnych na sesji  mieszkańców z informacją nt. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przewodnicząca Rady odebrała głos radnemu B.Buksakowi i przeprowadziła głosowanie nad w/w projektem uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było      -      13 radnych
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XL/238/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku została podjęta jednogłośnie.
Radny B.Buksak zgłosił wniosek, aby radca prawny W.Mrozek zapoznał go oraz obecnych na sesji mieszkańców z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Radny W.Duś zgłosił wniosek, aby radca prawny nie zapoznawał w tym momencie radnego, który miał  możliwość przybycia na posiedzenie komisji,  z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Jeżeli będzie taka potrzeba można to zrobić w punkcie wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie wniosek radnego B.Buksaka.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                   -      7 radnych    
przeciw było         -      5 radnych
wstrzymał się       -      1 radny.
Za przyjęciem wniosku  głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, T.Szełęga,  B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Turoń.
Wniosek radnego B.Buksaka został przyjęty większością głosów.  
Pan W.Mrozek – radca prawny przedstawił zebranym informację nt. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -      13 radnych.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S. Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XL/239/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój została podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -     13 radnych.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S. Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemienek, T.Żulińska.
Uchwała nr XL/240/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną przez skarbnika gminy zmianę zapisu § 2 projektu uchwały poprzez dodanie punktu c w brzmieniu: „c) nieruchomości zajęte na działalność kulturalną”.  
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -      13 radnych.
Za przyjęciem poprawki do projektu uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Poprawka do projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -      12 radnych
wstrzymał się         -         1 radny.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.
Uchwała nr XL/241/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta większością głosów.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -      13 radnych.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XL/242/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej uchylający uchwałę nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -      13 radnych.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała nr XL/243/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju uchylająca uchwałę nr XXXIX/232/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Czermna została podjęta jednogłośnie.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju do zwołania posiedzenia Komisji.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -      10  radnych
przeciw było           -         2 radnych
wstrzymał się          -        1 radny.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: D.Kandefer, E.Marecka-Szydło.
Wstrzymał się radny: B.Buksak.
Uchwała nr XL/244/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju do zwołania posiedzenia Komisji została podjęta większością głosów.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad dot. wprowadzenia   pod obrady projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 379/17 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwałę Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości,  a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                   -      5 radnych
przeciw było           -      7 radnych
wstrzymał się         -      1 radny.
Za przyjęciem w/w wniosku  głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,
Wstrzymał się: T.Szełęga.
W związku z powyższym wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad nie został przyjęty.  

Ad.4)
Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania skierowane do Burmistrza Miasta:
1)    Radny M.Turoń - czy jest planowana wymiana autobusu szkolnego na nowy lub nowszy? – Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi.
2)    Radna E.Marecka-Szydło – czy zakończyła się sprawa sądowa między gminą a panią A.Potoczną, a jeżeli się zakończyła to z jakim wynikiem? – Informację dot. sprawy sądowej przedstawił zebranym pan W.Mrozek – radca prawny Urzędu Miasta.
3)    Radny D.Kandefer – czy jest problem z odśnieżaniem miasta? Były podobno problemy z firmami, które startowały czy też nie startowały w przetargu. Jak wygląda sprawa odśnieżania miasta, czy sprawa została zakończona?
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi.
4)    Radna T. Żulińska – czy jest szansa, aby niezbędne prace remontowe na dachu szkoły w Słonem  były przeprowadzone  w bieżącym roku?
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi.
5)    Przewodnicząca Rady – czy zostanie wykonany remont komórek gospodarczych przy ul. Łąkowej?
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi.
6)    Radny B.Buksak – czy został przygotowany projekt uchwały dot. sprawy dzierżawy nieruchomości  dla   pana A.Gomółki?
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi.
7)    Radna E.Masrecka-Szydło poinformowała, o piśmie pana H.Cholawskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa, które po posiedzeniu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska wpłynęło na jej ręce. Pismo zawiera wnioski dot. m.in. zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście, wprowadzenia opłat parkingowych, budowy trasy rowerowej, uporządkowania przystanków autobusowych. Pismo przekaże na ręce Burmistrza Miasta.

Radna E.Marecka – Szydło zgłosiła wniosek o ogłoszenie 10 min. przerwy w obradach.
Przewodnicząca Rady  poddała pod glosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                         -        10  radnych
wstrzymało się            -         3 radnych.
Za przyjęciem w/w wniosku  głosowali radni: B.Buksak, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, T.Żulińska.
Wstrzymali się  radni: S.Bielawska, M.Turoń, B.Ziemianek.
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.
Podczas ogłoszonej przerwy salę obrad opuścił radny B.Ziemanek. Na sali obrad pozostało 12 radnych.
Pan I.Lichwa przedstawił zebranym prezentację dotyczącą działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Prezentacja w załączeniu  do niniejszego protokołu.
Podczas prezentacji  salę obrad opuścili radni W.Duś i M.Olejarz. Na sali obrad pozostało 10  radnych.

Ad.5)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XL sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1610 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XL/17 z dnia 20 listopada 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2018 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż