Protokół nr XLI/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XLI/17
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 22 grudnia 2017 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1200- uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLI sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 10 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał.
Radni nieobecni:
1.    Bogusław Buksak                 - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca                      - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Elżbieta Marecka-Szydło      - nieobecność usprawiedliwiona
4.    Marta Midor-Burak                - nieobecność usprawiedliwiona
5.    Bolesław Ziemianek              - nieobecność usprawiedliwiona.

Ad.2)
I.Biernacik – skarbnik gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.4  porządku obrad jako podpunkt h -  projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.4  porządku obrad jako podpunkt i -  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój oraz jako podpunkty  j, k projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju.
W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad. Stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XLI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 22.12.2017 r.:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XXXIX/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10.2017 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
b)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 9 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym,
c)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
d)    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
1)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
2)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,  
4)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
9)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
e)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
f)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok,
g)    wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,
h)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
i)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój,
j)    rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju,
k)    rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XXXIX/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10.2017 r.
Przy obecności 10 w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok
Uchwała nr XLI/245/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 9 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym.
Uchwała nr XLI/246/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 9 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Uchwała nr XLI/247/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
W załączeniu do niemniejszego protokołu pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
1)    I.Biernacik – skarbnik gminy omówiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjęte założenia do budżetu,
2)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Radny M.Turoń zgłosił wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały budżetowej
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
3)    I.Biernacik – skarbnik gminy przedstawiła pozytywną opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej – opinia ROI w załączeniu do niniejszego protokołu,  
4)    Radny M.Olejarz – przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej odczytał opinię Komisji dot. przedłożonego projektu budżetu gminy na 2018 r.  – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu,
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu – stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 przedstawiła I.Biernacik skarbnik gminy. Stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej – radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały budżetowej,
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej – do projektu uchwały budżetowej zgłoszono następującą poprawkę - zmniejszenie  wydatków na promocję gminy i zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w  poprawkę do projektu uchwały budżetowej. Poprawka do uchwały budżetowej została przyjęta większością głosów. Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, T.Żulińska. Wstrzymał się radny: M.Turoń.
9)    I.Biernacik skarbnik gminy odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki
Uchwała nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój. Uchwała nr XLI/249/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S. Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń,  T.Żulińska.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok.
Uchwała nr XLI/250/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S. Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz,  D.Kandefer, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Salę obrad opuścił radny M.Olejarz – obecnych jest 9 radnych.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Uchwała nr XLI/251/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Uchwała nr XLI/252/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
Uchwała nr XLI/253/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka,W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju.
Uchwała nr XLI/254/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka,W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

k)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju.
Uchwała nr XLI/255/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie -Zdroju Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka,W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.

Radna A.Mróz zgłosiła wniosek o ogłoszenie 5 min. przerwy w obradach.
Wniosek został przyjęty większością głosów.  Za przyjęciem wniosku  głosowali radni: W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń,  T.Żulińska. Wstrzymała  się  radna S.Bielawska.

Ad.6)
Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

Ad.7)
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Ad.8)
Radni zgłosili następujące wnioski:
1)    Radny W.Gucz – zawnioskował, aby z prasie lokalnej ukazywały się informacje o Kudowie-Zdroju oraz dot. sukcesów sportowych i innych kudowskiej młodzieży.
2)    Przewodnicząca  Rady zwróciła się z wnioskiem do przewodniczących komisji o przygotowanie na najbliższą sesję sprawdzań z prac komisji za 2017r. oraz planów pracy komisji.

Ad.9)
Pan K. Stolarz po przeczytaniu kilku informacji, które ukazały się na łamach gazety, którą prowadzi jedna z radnych   nieobecnych na  sesji, zwrócił  się z wnioskiem, aby Przewodnicząca Rady poprosiła radną o to, aby nie  traktowała mieszkańców Kudowy jako zło koniczne.

Ad.10)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1335 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLI/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2018 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż