Uchwała nr XLII/257/18

UCHWAŁA NR XLII/257/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) oraz art. 89 ust.1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, poz. 949, poz. 2203) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zamiar likwidacji szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju z końcem roku szkolnego 2017/2018 tj. z dniem 31 sierpnia 2018 r.

§ 2.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkoły oraz do wystąpienia do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/257/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż