Uchwała nr XLII/258/18

UCHWAŁA Nr XLII/258/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 stycznia  2018 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa – Zdrój na lata 2018 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) w związku z art.  21 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1610, poz. 1442, poz. 1529), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa – Zdrój na lata 2018 – 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/258/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż