Uchwała nr XLII/264/18

UCHWAŁA Nr XLII/264/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz §79 ust. 1 i §89 ust. 1 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2018:
I kwartał 2018 roku
1.    Przyjęcie informacji w sprawie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta
•    przeprowadzone kontrole,
•    wnioski i zalecenia.
2.    Przyjęcie informacji w sprawie wydatków związanych z funkcjonowaniem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.
3.    Rozpatrzenie skarg i wniosków.

II kwartał 2018 roku
1.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
2.    Przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2017 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta.
3.    Kontrola windykacji:
•    podatki, umorzenia, zaległości w podatkach i czynszach,
•    przyjęcie informacji na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń   dla firm, w których zastosowane zostały ulgi w podatku od prowadzonej działalności.
4.    Rozpatrzenie skarg i wniosków.

III kwartał 2018 roku
1.    Kontrola w zakresie dzierżawy gruntów i nieruchomości za 2017 rok w gminie Kudowa-Zdrój
2.    Przyjęcie informacji w sprawie Kudowskich Zakładów Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za 2017 rok
3.    Przyjęcie informacji w sprawie finansowania klubów sportowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
4.    Rozpatrzenie skarg i wniosków.

IV kwartał 2018 roku
1.    Kontrola realizacji przez Burmistrza wniosków radnych i komisji za I półrocze 2018 roku.
2.    Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
3.    Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.
4.    Rozpatrzenie skarg i wniosków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska


Uzasadnienie
Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §79 ust. 1 i §89 ust. 1  Statutu Gminy Kudowa – Zdrój Rada Miejska Kudowy – Zdroju zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na dany rok.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/264/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż