Uchwała nr XLII/268/18

UCHWAŁA Nr XLII/268/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 stycznia  2018 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2018

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz §15 ust. 1 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2018:

KOMISJA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA

I  KWARTAŁ
1.    Bezpieczeństwo w mieście spotkanie z:
•    Komendantem Policji,
•    Komendantem Straży Miejskiej,
•    Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej.
2.    Utrzymanie czystości i porządku w gminie.
3.    Urząd Miasta:
•    struktury organizacyjne
•    kwalifikacje.
4.    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój oraz plany miejscowe.
5.    Wieloletni plan inwestycyjny gminy na lata 2018-2021.

II  KWARTAŁ
1.    Ocena akcji zima 2017-2018.
2.    Ocena stanu nawierzchni ulic i chodników (komisja wyjazdowa w terenie).
3.    Strategia rozwoju współpracy transgranicznej Polska – Czechy.
4.    Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska gospodarka odpadam i rekultywacja  wysypiska w Brzozowiu.
5.    Analiza działalności spółek z udziałem gminy:
•    Spółka z o.o. "BASEN WODNY ŚWIAT”
•    Spółka z o.o. KZWiK
6.    Ocena pracy związana z rekultywacją  na wysypisku śmieci w Brzozowiu (komisja wyjazdowa).

III  KWARTAŁ
1.    Pomoc Burmistrza Miasta osobom fizycznym i instytucjom inwestującym w gminie.
2.    Wykorzystanie środków finansowych gminy przez jej jednostki organizacyjne.
3.    Planowana  przerwa wakacyjna.

IV  KWARTAŁ
1.    Przygotowanie gminy do akcji zima 2018-2019.
2.    Analiza planu inwestycji gminy na 2019 rok.

Plan pracy Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej może ulec zmianie w trakcie realizacji.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

I KWARTAŁ
1.    Zapoznanie się z ofertą spędzenia czasu w okresie ferii zimowych, skierowaną do dzieci i młodzieży przez Referat Zarządzania Funduszami  i Promocji miasta oraz inne placówki działające w Kudowie - Zdroju.
2.    Spotkanie z przedstawicielem  Referatu Zarządzania Funduszami  i Promocji, dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej i Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej, dyrektorem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej  celem zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych oraz imprez kulturalnych skierowaną do mieszkańców Kudowy Zdroju i gości.
3.     Podsumowanie działań podjętych w czasie ferii zimowych przez Referat Zarządzania Funduszami i Promocji miasta oraz inne placówki działające w Kudowie Zdroju.
4.    Zapoznanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z wnioskami o dofinansowanie na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

II KWARTAŁ
1.    Zapoznanie się z działalnością niepublicznych placówek oświatowych.
2.    Zapoznanie się z informacją na temat pracy pedagogów szkolnych oraz samorządów uczniowskich.
3.    Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2018/2019 oraz z wnioskami o stypendia Rady Miasta Kudowy Zdroju dla uczniów uzdolnionych.
4.    Spotkanie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Referatu Organizacyjnego,  Oświaty i Spraw Obywatelskich celem zapoznania się z ofertą wakacyjną dla dzieci z ubogich rodzin.

III KWARTAŁ
1.    Funkcjonowanie Muzeum Kultury Ludowej i Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju – wizyta w muzeum.
2.    Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
3.    Spotkanie  pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Referatu  Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie podjętych działań opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.
4.    Ocena stopnia przygotowania świetlic środowiskowych do pracy w roku szkolnym 2018/2019.
5.    Podsumowanie projektu pn „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”.

IV KWARTAŁ
1.    Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających w Kudowie – Zdroju.
2.    Spotkanie z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.
3.    Wizyta w siedzibie Parku narodowego Gór Stołowych – zapoznanie się z ofertą edukacyjną.
4.    Ocena pracy komisji w roku 2018.

Wyżej przedstawiony plan pracy Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2018 w trakcie realizacji będzie ulegał zmianom zgodnie z potrzebami.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

STYCZEŃ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych – sprawy bieżące.
II.                           
1.    Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej na temat wykorzystania w 2017 r. środków finansowych na pomoc 500+.
2.    Informacja o podziale środków finansowych  na działalność organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na 2018 r.
LUTY
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa dot. zagospodarowania mieszkań gminnych – sprawy bieżące.
II.
1.    Zabezpieczenie posiłków w okresie  ferii zimowych dla dzieci z rodzin ubogich.
2.    Bezrobocie w gminie Kudowa – Zdrój – stan na 31.12.2017 r.
MARZEC
I.  
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych – sprawy bieżące.
II.
1.    Zmiany  w przepisach obowiązujące od 01.01.2018 r. dot. przyznawania świadczeń i pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2.    Zasiłki mieszkaniowe dla ubogich rodzin ubogich  –  wykorzystanie środków finansowych w 2017 r.
3.    Ściągalność opłat za czynsz mieszkaniowy – wielkość zadłużenia i podejmowane działania egzekucyjne.

KWIECIEŃ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych – sprawy bieżące.
II.
1.    Praca za zaległości w opłacie czynszu za korzystanie z mieszkań komunalnych – bilans 2017r.
2.    Plan remontów gminnych zasobów mieszkaniowych w 2018 r.  
MAJ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa  dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych – sprawy bieżące.
II.
1.    Program „Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”  – realizacja i wnioski.
2.    Pomoc  społeczna świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017r. – realizacja i wykorzystanie środków finansowych.
CZERWIEC
I.  
1.     Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa  dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych – sprawy bieżące.
II.
1.    Zabezpieczenie  kolonii letnich oraz posiłków w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży  z rodzin ubogich - program Urzędu Miasta i  Ośrodka Pomocy Społecznej - wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.
2.    Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kudowa – Zdrój na lata 2013- 2018.
LIPEC
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych – sprawy bieżące.
II.
1.    Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – statystyczne porównanie za lata 2015 - 2017.
2.    Program gminny „ Strategia rozwiązywania problemów społecznych  na lata 2014 – 2020” – realizacja i wnioski.
III.
1.    Zasady funkcjonowania programu „Mieszkanie +”.
2.    Wykorzystanie środków finansowych na pomoc społeczną w I półroczu 2018r. – wnioski.

SIERPIEŃ – przerwa wakacyjna.

WRZESIEŃ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych – sprawy bieżące.
II.
1.    Zabezpieczenie rodzin ubogich w opał i posiłki na okres  jesieni i zimy 2018 -2019.
2.    Podsumowanie  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.
III.
1.    Wstępna analiza złożonych wniosków mieszkańców ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego w 2019r.

PAŹDZIERNIK
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa  dot. zagospodarowania mieszkań z zasobów gminnych  – sprawy bieżące.
II.
1.    Spotkanie z Zarządem  Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – działalność tutejszego Związku.
2.    Stan czystości wody pitnej w gminie Kudowa-Zdrój – informacja KZWiK Sp. z o.o.
LISTOPAD
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa  dot. zagospodarowania mieszkań zasobów gminnych  – sprawy bieżące.
II
1.    Zapoznanie Komisji  z analizą złożonych wniosków  o umieszczenie na liście  ubiegających się o mieszkanie z zasobów gminnych na 2019r.  opracowaną przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.
2.    Opiniowanie odwołań mieszkańców nie umieszczonych na liście wymienionej  w pkt.1 pow. planu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisje stałe przedkładają Radzie Miejskiej Kudowy – Zdroju plan pracy. Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Gminy Kudowa – Zdrój, Rada Miejska Kudowy – Zdroju zatwierdza plany pracy Komisji  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na dany rok.   

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/268/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż