Uchwała nr XLIII/270/18

UCHWAŁA Nr XLIII/270/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kudowa – Zdrój do Klastra Energii ARES

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) i 3), art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, oraz z 2016 r., poz. 925 i poz. 1753 oraz z 2017 r., poz. 624, poz. 1593 i poz. 1559 oraz z 2018 r., poz. 9), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Kudowa – Zdrój do Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety w skrócie „ARES” (Klaster).
2.    Celem działania Klastra jest prowadzenie skoordynowanej polityki energetycznej opartej na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów i źródeł energii oraz nowoczesnych technologiach jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania, poprawę stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.
3.    Szczegółowe cele, zadania oraz zasady funkcjonowania Klastra zawiera jego Strategia.

§2.

1.    Koordynatorem Klastra jest gmina Duszniki-Zdrój.
2.    Członkami Klastra będą Gminy: Duszniki-Zdrój, Kudowa – Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój oraz Szczytna.
3.    Dopuszcza się możliwość rozszerzenia Klastra o inne gminy powiatu kłodzkiego.
4.    Dopuszcza się możliwość rozszerzenia Klastra o wszelkie podmioty, których działalność związana jest z wytwarzaniem, bilansowaniem lub konsumpcją energii elektrycznej i cieplnej, w szczególności energii z OZE.

§3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój do podpisania porozumienia o przystąpieniu do Klastra.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIII/270/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż