Uchwała nr XLIII/271/18

UCHWAŁA Nr XLIII/271/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

W uchwale nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej wprowadza się następujące zmiany:
1)    odwołuje się radnego Mariusza Kiecę ze składu Komisji Rewizyjnej,
2)    odwołuje się radnego Bolesława Ziemianka ze składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska,
3)    odwołuje się radnego Macieja Turonia ze składu Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej,
4)    powołuje się radnego Macieja Turonia do składu Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 21 ust. 1 daje Radzie Miejskiej Kudowy Zdroju prawo do ustalania składu osobowego stałych komisji, jak również zmiany tego składu. Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwałą nr II/4/14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej ustaliła skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIII/271/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż