Uchwała nr XLIII/273/18

UCHWAŁA Nr XLIII/273/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie planu pracy Komisji Uzdrowiskowej  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz §15 ust. 1 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższy plan pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na 2018 rok:

Kwartał I
1.    Spotkanie z przedstawicielami Referatu Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta w Kudowie- Zdroju celem zapoznania się z zamierzeniami przewidzianymi do realizacji  w roku 2018.
2.    Analiza budżetu miasta na rok 2018 w zakresie właściwości Komisji.
3.    Formy promocji zewnętrznej miasta w roku 2018 (udział w targach turystycznych, wydawnictwa, promocja w mediach) .
Kwartał II
1.    Spotkanie z gestorami bazy noclegowej i gastronomicznej z naszego miasta,  celem wypracowania form dalszej współpracy.
2.    Spotkanie z przedstawicielami Referatu Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju celem zapoznania się z zamierzeniami przewidzianymi do realizacji w okresie wakacyjnym roku 2018.
Kwartał III
1.    Podsumowanie pierwszego półrocza 2018 w obszarach promocji, sportu, rekreacji  i turystyki (realizacja budżetu i zadań).
2.    Lato w mieście - analiza imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, podsumowanie wakacji w mieście.
Kwartał IV
Plan pracy Komisji na rok 2019, jego opracowanie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisje stałe przedkładają Radzie Miejskiej Kudowy – Zdroju plan pracy. Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Gminy Kudowa – Zdrój, Rada Miejska Kudowy – Zdroju zatwierdza plany pracy Komisji  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na dany rok. 
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIII/273/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż