Zarządzenie nr  0050.59.2018

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

z dnia  21 marca 2018  r.

 

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej

własność gminy Kudowa -  Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju    z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny położony  w budynku przy ul. Zdrojowej 50a/4, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, posadowionym na   działce  nr 249/5  (AM-9)  położonej  w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Stary Zdrój,  SW1K/00053117/  oraz    z udziałem w prawie własności działki gruntu nr 249/9 (AM-9) obr. Stary Zdrój, SW1K/00098780/3,   wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju., ul. Zdrojowa 24.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.59.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2018 09:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2018 09:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 42