Zarządzenie Nr  0050.48.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  9 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 pkt 9 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Udziela się /…/ 1  bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej za 2018 rok ustalonej w kwocie 475,49 złotych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 121/1 o  pow. 1885 m2 położonej w obrębie Słone gmina Kudowa – Zdrój w udziale 42/100  części.
2.    W związku z udzieloną bonifikatą, o której mowa w ust. 1 opłata za użytkowanie wieczyste za 2018 rok wynosi  237,74 złotych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

  1Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, Dz. U. z 2017 r. poz. 933) w związku z ochroną danych osobowych.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.48.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.03.2018 10:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.04.2018 14:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 41