Zarządzenie  Nr 0050.52.2018           
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 21.858,32 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 32/100), przysługującej od /…/1   z tytułu opłat za świadczenia za lokal mieszkalny przy ul. /…/  w Kudowie – Zdroju, na 32 (trzydzieści dwie) raty miesięczne.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     685,32 zł– płatne w terminie do 30.04.2018r.;
2)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
3)     683,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
4)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
5)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
6)     683,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
7)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
8)     683,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
9)     683,00 zł - płatne w terminie do 31.12.2018r.;
10)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
11)     683,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
12)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
13)     683,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
14)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
15)     683,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
16)     683,00  zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
17)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
18)     683,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
19)     683,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
20)    683,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
21)    683,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
22)    683,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
23)    683,00  zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
24)    683,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;
25)    683,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2020r.;
26)    683,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2020r.;
27)    683,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
28)    683,00  zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
29)    683,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
30)    683,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
31)    683,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
32)    683,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.52.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.03.2018 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.03.2018 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 37