Uchwała nr XLIV/275/18

 UCHWAŁA Nr XLIV/275/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia  28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 409.481,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 441.929,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4.    Zmienia się załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6.    Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 32.448,00 zł.
7.    Zwiększa się przychody o kwotę 56.502,00 zł w tym w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 25.715,00 zł, w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 20.000,00 zł, w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów nas rynku krajowym – 10.787,00 zł.
8.    Zwiększa się rozchody o kwotę 24.054,00 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.
9.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

10.    § 3 ust. 3 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie:
 „3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2018 roku w kwocie 3.760.902,00 zł.
2)    kredytów krótkoterminowych w 2017 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             48.994.143,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                         4.494.278,00 zł
                     dochody bieżące                            41.449.865,00 zł
2.     wydatki         50.245.991,00 zł
        w tym wydatki majątkowe        9.008.141,00 zł
                     wydatki bieżące                   41.237.850,00 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.251.848,00 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIV/275/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż