Uchwała nr XLIV/276/18

UCHWAŁA Nr XLIV/276/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie –  Zdroju zadań własnych gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 13, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 827) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 5- 8, 11, art. 5 ust. 4 i 5 i art. 6 c ust. 1 i 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, i poz. 2422) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328, poz. 1566 i poz. 2180), oraz art. 2a ust2, art.7 ust.1 oraz art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159 i poz. 317)  przy uwzględnieniu art. 67 ust. 1 pkt 14 oraz art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  oraz Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7/3 z dnia 11 stycznia 2012 r.), Rada Miejska Kudowy - Zdrój uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie –  Zdroju zadań własnych gminy Kudowa – Zdrój wprowadza się następujące zmiany:
1)    w §1 w ust.1 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:
„10) remonty cząstkowe dróg gminnych.”;
2)    w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 „3. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9 nastąpi na okres do 8 lat począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku, a powierzenie zadania o którym mowa w ust.1 pkt 10 nastąpi na okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2025 roku.”;
3)    §2 otrzymuje brzmienie:
„§2. Szczegóły dotyczące powierzenia Spółce zadań własnych gminy Kudowa – Zdrój, o których mowa w §1 uchwały, w tym:
1) prawa i obowiązki Spółki,
2) prawa i obowiązki Gminy,
3) szacowaną na okres powierzenia wysokość rekompensaty z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań w powierzonych,
4) zasady i tryb ustalania wysokości rekompensaty z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań powierzonych,
5) zasady weryfikacji kontroli rekompensaty z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań powierzonych,
6) sposób postępowania w przypadku wystąpienia nadwyżek i niedoborów rekompensaty,
7) standardy jakościowe wykonywania zadań powierzonych,
8) zasady ubezpieczenia wykonania przedmiotu umowy,
9) warunki zmiany i rozwiązania umowy,
10) sposób rozstrzygania sporów,
zostaną określone w porozumieniu wykonawczym zawartym pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój a Spółką w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i 10  a w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą Kudowa – Zdrój a Spółką.”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIV/276/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż