Uchwała nr XLIV/282/18

UCHWAŁA  NR XLIV/282/2018
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Kudowa – Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granici numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 417, art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4 poz.130 i poz.138) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska Kudowy-Zdroju, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Kudowa-Zdrój na 15 okręgów wyborczych, ustala się granice i numery okręgów oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Postanowienie Nr 23/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia6 paź dziernika 2015 r. zmieniające Postanowienie Nr 15/15 Komisarza Wyborczegow Wałbrzychu z dnia 31 si erpnia 2015 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 3.

Na ustalenia Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.

 
§ 6.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIV/282/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż