Uchwała nr XLIV/283/18

UCHWAŁA  NR XLIV/283/2018
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 12 §2, §3, §11, §12 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4 poz.130 i poz.138) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska Kudowy-Zdroju, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Kudowa-Zdrój na 7 stałych obwodów głosowania ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała podlega  przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.  

§ 4.

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXV/179/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 6.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIV/283/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2018 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż