Zarządzenie Nr 0050.71.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały budżetowej nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 1530), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytuw 2018 roku z związku z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚiGW” (dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach  mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).
2.    Ustala się wykorzystanie pożyczki długoterminowej w dwóch transzach do wysokości limitu przychodów określonego w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3.    Źródłem spłaty pożyczki w latach 2018-2021 będą dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój  roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych.
4.    Zabezpieczeniem planowanej  pożyczki, o której mowa ust. 1 będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz
Piotr Maziarz
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.71.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.04.2018 08:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.04.2018 08:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 62