Uchwała nr XLV/284/18


 

UCHWAŁA NR XLV/284/18
RADY MIEJSKIEJ  KUDOWY – ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną  położonejw Kudowie-Zdroju

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017  r., poz. 1875 i poz. 2232)  i  art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 oraz z 2018 r., poz. 12, poz. 138, poz. 159 i poz. 317) Rada Miejska w Kudowie – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę ulica Radosna drodze wewnętrznej obejmującej działki oznaczone geodezyjnie nr 202/12 i nr 265/3, AM-5 położone w obrębie Zakrze, gmina Kudowa – Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, o łącznej pow. 3380 m2, której przebieg określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLV/284/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2018 09:34