Uchwała nr XLV/289/18

UCHWAŁA NR XLV/289/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLV/289/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2018 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż