Uchwała nr XLV/291/18

 UCHWAŁA Nr XLV/291/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia  25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 7.006,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 19.764,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 26.770,00 zł.
4.    Zmniejsza się rozchody o kwotę 13.230,00 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, wprowadza się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 40.000,00 zł w § 991.
5.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    § 3 ust. 3 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie:
 „3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2018 roku w kwocie 3.715.187,00 zł.
2)    kredytów krótkoterminowych w 2017 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”
7.    W § 9 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2018 roku pożyczek do kwoty 40.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             49.037.216,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                        7.494.278,00 zł
                     dochody bieżące                            41.542.938,00 zł
2.     wydatki         50.262.294,00 zł
        w tym wydatki majątkowe        8.977.141,00 zł
                     wydatki bieżące                   41.285.153,00 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.225.078,00 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLV/291/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2018 10:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż