Zarządzenie Nr 0050.74.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             48.994.365,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                         7.494.278,00 zł
                     dochody bieżące                            41.500.087,00 zł
2.     wydatki         50.246.213,00 zł
        w tym wydatki majątkowe        9.008.141,00 zł
                     wydatki bieżące                   41.238.072,00 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.251.848,00 zł    


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział  801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 440,00 zł w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem  na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 3 (zakup taboretu lekarskiego) oraz 10,00 zł na odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie  pozostaje bez zmian.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.74.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2018 09:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2018 09:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 35