Zarządzenie Nr 0050.76.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 2.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa -Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do uchwały XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             48.997.330,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                         7.494.278,00 zł
                     dochody bieżące                            41.503.052,00 zł
2.     wydatki         50.249.178,00 zł
        w tym wydatki majątkowe        8.977.141,00 zł
                     wydatki bieżące                   41.272.037,00 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.251.848,00 zł    

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.76.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2018 09:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2018 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 35