Zarządzenie Nr 0050.82.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 7.107,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 7.107,11 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa -Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do uchwały XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             49.044.323,11 zł      
        w tym dochody majątkowe                         7.494.278,00 zł
                     dochody bieżące                            41.550.045,11,00 zł
2.     wydatki         50.269.401,11 zł
        w tym wydatki majątkowe        8.977.141,00 zł
                     wydatki bieżące                   41.292.260,00 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.225.078,00 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 –  wprowadza się dochody w kwocie 7.107,11 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.65.2017.AZ z 20.04.2018 roku.
Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa  się o 7.107,11 zł.

WYDATKI

Dział 010 – wprowadza się wydatki w kwocie 6.967,75 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  oraz wydatki w kwocie 139,36 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 7.107,11 zł.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.82.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2018 10:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2018 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 32