Zarządzenie nr   0050.83.2018
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  26 kwietnia  2018 roku


w sprawie : udzielenia pożyczki Basenowi „Wodny Świat” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232.) oraz § 9 ust. 3 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok zarządza się co następuje:


§ 1

Udzielić oprocentowanej pożyczki dla Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2a, 57-350 Kudowa-Zdrój NIP:  883-17-19-175 w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wymianę złóż filtracyjnych i czyszczenie systemów cyrkulacyjnych na basenie.

§ 2

Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie pożyczki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.83.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2018 10:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2018 10:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 33