Zarządzenie Nr 0050.85.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zwolnienia z czynszu najmu za lokal użytkowy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 ) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§1.

Wyrażam zgodę na zwolnienie z czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 17 w Kudowie – Zdroju w kwocie 626,11zł za rok 2018 (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 11/100) należnego od Niezależnego Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Kudowa Zdrój.

§2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis)

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.85.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2018 10:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2018 10:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 49