ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2013 roku Dz. U. poz. 1515 poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 12 ust. 1, 2 i 4 Programu Współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 stanowiącego załącznik  do Uchwały nr XL/242/17 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2017 roku        w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co  następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy na 2018 rok w składzie:
1.    Kinga Banaszak
2.    Hanna Jędrzejewska
3.    Henryk Urbanowski
4.    Piotr Schab
5.    Katarzyna Kubik

§ 2

Zasady działania Komisji Konkursowej określone zostały w § 12 Uchwały nr XL/242/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

§ 3

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego  wydania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.77.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2018 10:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2018 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 35