Zarządzenie  Nr 0050.89.2018          
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody  na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 785,40zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć złotych  40/100), przysługującej od  Pani 1 z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy ul. /.../  w Kudowie – Zdroju, na  4 (cztery) raty miesięczne.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)     197,40zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
2)     196,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
3)     196,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
4)     196,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.89.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.05.2018 07:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.05.2018 07:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 28