Zarządzenie  Nr 0050.91.2018          
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 32.436,65 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych  65/100), przysługującej od  Pani 1 z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy ul. /…/  w Kudowie – Zdroju, na 36 ( trzydzieści sześć) rat miesięcznych .
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)    936,65 zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
2)     900,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
3)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
4)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
5)     900,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
6)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
7)     900,00  zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
8)     900,00  zł - płatne w terminie do 31.12.2018r.;
9)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
10)     900,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
11)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
12)     900,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
13)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
14)     900,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
15)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
16)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
17)     900,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
18)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
19)     900,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
20)     900,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
21)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
22)    900,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
23)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;
24)    900,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2020r.;
25)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2020r.;
26)    900,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
27)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
28)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
29)    900,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
30)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
31)    900,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
32)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
33)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
34)    900,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
35)    900,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
36)    900,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.91.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.05.2018 08:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.05.2018 08:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 30