Zarządzenie nr  0050.97.2018
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50 i poz. 650) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju     z 19 lutego 1998 r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,  nieruchomość gruntową,  oznaczoną jako  działka  nr 124/7 (AM-7)  położoną  przy ul. Okrzei  w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Stary Zdrój, SW1K/00083347/8 na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej stanowiącej własność nabywcy,  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju., ul. Zdrojowa 24.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.97.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.05.2018 08:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.05.2018 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 25