Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

ZM/271.3.2015

Kudowa Zdrój, dnia 09-10-2015r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

 

Kudowa-Zdrój: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Straży Miejskiej. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa-Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje: - obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, - rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance, - bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), - bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej, tzw. Zielona Karta. Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kudowa-Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka. Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój, dotyczący części I zamówienia. Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa-Zdrój, dotyczący części II zamówienia. Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kudowa-Zdrój, dotyczący części III zamówienia. Załącznik nr 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia. Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia. Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III zamówienia. Załącznik nr 7: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący części I, II i III zamówienia. Zamawiający zastrzega, że podany w SIWZ wykaz mienia oraz ilość ubezpieczonych osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2016 r. mienia i osób według stanu na dzień 31.12.2015 r., w tym nowo zakupionego, według stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korekty sum ubezpieczenia, a także - w przypadku pominięcia jakiegoś składnika mienia - do modyfikacji jego wykazu. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Obowiązującą w każdej umowie ubezpieczenia jest wskazana w SIWZ klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe opisanego w SIWZ w zakresie ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój dla każdej z 3 cześci zamówienia tj.: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Straży Miejskiej. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa-Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance; bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada); bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej, tzw. Zielona Karta. Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kudowa-Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie wydane przez ministra właściwego ds. instytucji finansowych - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62 z późn. zm.) lub organ nadzoru - zgodnie z art. 92 lub 107 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.), na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub zaświadczenie wydane przez organ nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową (tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia - na podstawie art. 95 i 97 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: kryteria w załaczniku.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przy wystąpieniu przynajmniej jednego z następujących warunków: 1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia; 1.2. zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 1.2.1 W przypadku zmian określonych w ust. 1.2 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. 1.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 1.2.3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1.2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 1.2.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1.2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 1.2.5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1.2 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 1.2.6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 1.2, 1.3. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki (podmiotu) albo rozwiązania jednostki (podmiotu) objętej zamówieniem; warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie z zasadami określonymi w §11, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 1.4. zmiany formy prawnej jednostek (podmiotów) objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego lub inny podmiot; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny lub zbliżony profil działalności, jak przed zmianą; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy prawnej, a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w §11 umowy; 1.5. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmian opisanych w pkt 1.1, 1.3 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) wzrostu albo spadku ilości lub wartości ubezpieczonych pojazdów mechanicznych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w §11 niniejszej umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 20.10.2015 r. do godz. 14.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta przetargowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój - nie otwierać przed dniem 20.10.2015 r., godz. 14.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 20.10.2015 r. o godz. 14.15.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Straży Miejskiej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa-Zdrój..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance; bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada); bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej, tzw. Zielona Karta.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kudowa-Zdrój..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-10-2015

 

 

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

( kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi Kudowa-Zdrój: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.10.2015 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.10.2015 14:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 26