Gmina Kudowa-Zdrój , 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: ZM.271.3.2015

Kudowa-Zdrój, 20.10.2015 

 

Wyjaśnienia do wniosków ORAZ INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU i INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-10-2015 pod numerem 148079-2015.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień oraz informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

 

 

Wyjaśnienia do wniosku nr 6 z dnia 20-10-2015
 

 1. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych w odniesieniu do dróg oraz mostów.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie dróg i mostów na tzw. ryzykach nazwanych, zgodnie z poniższymi zapisami:

 

P – zakres podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w mieniu osób trzecich.

PŻ – pozostałe żywioły – huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg (w tym szkody powstałe wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru), lód, działanie mrozu, szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek – bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia.

PO – powódź – zalanie terenów w następstwie:

 1. podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących (w tym zalanie terenów na skutek sztormu)
 2. spływu wód po zboczach i stokach

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w wyniku powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145), z wyłączeniem mienia znajdującego się na terenach pomiędzy linią brzegu, a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem.

Nie mają zastosowania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia, zawarte w ogólnych bądź szczególnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również podtopienie mienia spowodowane w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, podniesienia się poziomu wód gruntowych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi).

A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Z – zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek:

 • awarii tych instalacji lub urządzeń,
 • samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
 • cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 • samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
 • nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
 • działania osób trzecich,

a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu.

 

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z dzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w następujący sposób:

 1. Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
 2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

 (kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. HJ,MT/MK

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosków oraz informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZM.271.3.2015 z dnia 20.10.2015 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:20.10.2015 15:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:20.10.2015 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 27