Zarządzenie nr 276/15

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój na lata 2016 – 2025, w brzmieniu stanowiącym w załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 276/15 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 13 listopada 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:17.11.2015 09:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:17.11.2015 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 147