Gmina Kudowa-Zdrój,57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZM/271.4.2015

Kudowa-Zdrój, 09.12.2015r. 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój " ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16-11-2015 pod numerem 166517-2015, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została Oferta nr 1 firmy: Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Pl. B.Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko. Cena oferty: 173 461,32 zł brutto.

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (99%) oraz termin uruchomienia kredytu (1%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Pl. B.Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 99; Termin uruchomienia kredytu: 1.

POUCZENIE:

Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Burmistrz

Piotr Maziarz

...........................

(Zamawiający)

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZM/271.4.2015 z dnia 09.12.2015 r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.12.2015 14:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.12.2015 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 28