Gmina Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZM/271.5.2015

Kudowa-Zdrój, 21-12-2015 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn.: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2016r." zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-12-2015 pod numerem 181083-2015 wybrana została Oferta nr 1 firmy Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (80%) oraz czas realizacji reklamacji (20%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

cena oferty

czas realizacji reklamacji

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8,

57-350 Kudowa-Zdrój

80

20

100

 

 

POUCZENIE:

Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1a ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

 

Zastępca Burmistrza

Edyta Bubińska

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ZM/271.5.2015 a dn.21-12-2015 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:21.12.2015 10:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:21.12.2015 10:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 35