OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Kudowa-Zdrój: Remont ul.M.Buczka w Kudowie-Zdroju-etap 2

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. M. Buczka w Kudowie-Zdroju - etap 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remont ul. M. Buczka w Kudowie-Zdroju - etap 2. Wynikiem całości robót budowlanych będzie obiekt budowlany w zakresie inżynierii lądowej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój. Podstawowy zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, podbudowy, nawierzchnie i roboty wykończeniowe w tym: wymianę asfaltu i podbudowy w ul. M. Buczka (od zjazdu w ul. Bluszczową do skrzyżowania z ul. Nad Potokiem), malowanie pasów na dwóch przejściach dla pieszych, regulację pionową studzienek istniejących urządzeń infrastruktury technicznej. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie a także zapewnia realizację obowiązków kierownika robót drogowych wynikających z ustawy Prawo Budowlane - w szczególności umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić odpowiednią organizację robót na budowie w uzgodnieniu z Zarządcą drogi. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach. Utylizacja mas bitumicznych z rozbiórek winna obejmować koszty wywozu łącznie z opłatą za składowanie. Wykonawca zapewnia także obsługę geodezyjną w zakresie realizacji robót wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. na dzień końcowego odbioru przedmiotu umowy lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie tejże inwentaryzacji i mapy dostarczenie jej w terminie do 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowym opisem zawartym w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

Ciąg dalszy oraz wszelkie informacje zawarte są w załącznikach poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont ul.M.Buczka w Kudowie-Zdroju-etap 2
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:06.04.2016 14:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:06.04.2016 15:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 52