Bernadeta Stasiak 19.02.2019 14:11

Uchwała nr V/23/19

­

 UCHWAŁA Nr V/23/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia  30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 807.118,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 804.523,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 2.595,00 zł.
4.    Zwiększa się rozchody o kwotę 2.595,00 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku” do uchwały IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             52.956.089,75 zł      
        w tym dochody majątkowe                        10.860.749,49 zł
                     dochody bieżące                             42.095.340,26 zł
2.     wydatki         53.522.675,16 zł
        w tym wydatki majątkowe        11.965.365,58 zł
                     wydatki bieżące                    41.557.309,58 zł    
3.    deficyt  budżetu         566.585,41 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/23/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2019 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.02.2019 14:11 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)